Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » sat sistemleri yaz l m noktas


Perakende Sistemleri: A Primer
Bir perakende bilgi sisteminin temel bileþenleri envanter yönetimi, envanter optimizasyonu, gelir yönetimi, satýþ yönetimi ve raporlar ve sorular vardýr. Olmayan temel bileþenleri finans, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlamasý, müþteri iliþkileri yönetimi ve depo yönetim sistemleri içerebilir.

sat sistemleri yaz l m noktas  out-of-the-box ürün iþlevselliði ve satýcýnýn servis yetenekleri arasýndaki dengeler, düþünmelisiniz.   comments powered by Disqus Microsoft Perakende Sistemleri | Devamı…
Satış Noktası (POS) Sistemleri
A point of sale (POS) system helps retailers automate transactions. POS solutions are used in retail stores where sales associates must enter sales, refunds, layaways, transfers, etc. TEC's mo...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » sat sistemleri yaz l m noktas


Microsoft Perakende Sistemleri
Satýþ ve Microsoft Perakende Yönetim Sistemi Microsoft Noktadan küçük ve orta ölçekli özel perakende iþletmeler için satýn alma çözüm paketinin tam bir noktasý saðlar. 2005 yýlýnda piyasaya çýkan, Satýþ Microsoft Noktadan Microsoft daha fazla perakende pazar nüfuz saðladý.

sat sistemleri yaz l m noktas  iþlevleri fiyat deðiþimleri ve satýn alma sipariþlerini. için modüller dahil olgun perakende yazýlým pazarýna Microsoft un geç giriþ raðmen, büyük olasýlýkla, bilinen rekabet kurulmuþ ve bu sezgi , Raymark , Synchronics ( Parlak Sistemleri bir bölümü ), Fujitsu ve Perakende Anywhere . Tek baþýna bir POS sistemi sunan ve En Ýyi tarihinin ilk perakende satýþ kanalý olarak iþ için satýn kullanarak, Microsoft Satýþ Intuit in QuickBooks Point olasý bir doðrudan rakip olur . Devamı…
Sayýlarla Depo Yönetim Sistemleri
Bu depo yönetim sistemleri (WMS) gelince, istatistikleri þok edici ve düþündürücü her ikisi de. Eðer WMS satýcýlarýnýn pazarlama broþürleri bu istatistikleri görmüyorum raðmen, size bir WMS satýn almadan önce onlar hakkýnda düþünmek gerekir.

sat sistemleri yaz l m noktas  sanayi makaleleri okuma ve satýcýlarý ile konuþarak yýllardýr WMS sistemleri araþtýrma oldum, ama yine de bir karar ve bir satýn deðil.) nedenleri sonsuzdur, ama gerçek nedeni önümüzdeki iki sayý sonucu çok muhtemeldir. 100.000 $ 500.000 $ , ama bu yazýlým yatýrým genel maliyetlerinin sadece bir kýsmýný temsil eder. Zaman donaným, eðitim, uygulama olarak, depo yeniden canlandýrma ve danýþmanlarý ücreti eklenir, bu sayý hýzlý çarpma söyleyebilirim daha 1 milyon dolardan Devamı…
Ýþ Stratejisi, Ýþ Süreçleri ve Ýþ Sistemleri
Iþ stratejisi, iþ baþarýlý olmak için planlarý nasýl bize anlatan bir yol haritasý, baþarý garanti etmez. Strateji yürütme stratejisi için çaðýrýr ne iþ süreçleri gerektirir - ve iyi yaparým. Bugünün otomatik dünyasýnda, bu iþ süreçleri iþ sistemleri güveniyor. Bu nedenle, doðrudan bir baðlantý iþ stratejisi ve iþ sistemlerinin baþarýsý arasýnda var. Kötü sistemleri iþ stratejisinin baþarýsýzlýðý için sýk nedenidir.

sat sistemleri yaz l m noktas  yapma | Süreç PLM Satýcý Sequencia Portföy Yönetimi ekler | Programlar, Süreçler ve Uygulamalar: Uygulamalarý ve Deðerlendirme Sistemleri Planlama | Eski ERP Ýkilemi: Ne Kadar Bakým ödeme mi? | Eski ERP Dilemma: deðiþtirin veya Add-on | H.B. de E-Ýþ Satmak Yan Baþarý Fuller | H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket | H.B. de E-iþ satýn Yan Baþarý Fuller | Tek Kaynak veya Breed En Ýyi - Tartýþma Devam Ediyor | ecFood Karlýlýk Yaklaþýmlar - Bir Devamı…
Microsoft’un Odak Noktası olarak Bulut Önceliği
Microsoft’un New Orleans’taki TECHED Konferansının bir parçası olarak, Microsoft Sunucuları & Araçları Yöneticisi olan Satya Nadella, tüm Microsoft çalışanlarına Microsoft’un resmi blogunda paylaşılan bir dahili mail gönderdi. Mail Microsoft’un yeni önerilerine bir miktar ışık tutmakta ve Microsoft’un sürmekte olan bulut önceliği stratejisine ilişkin detaylar paylaşmaktadır.

sat sistemleri yaz l m noktas  & Araçları Yöneticisi olan Satya Nadella, tüm Microsoft çalışanlarına Microsoft’un resmi blogunda paylaşılan bir dahili mail gönderdi. Mail Microsoft’un yeni önerilerine bir miktar ışık tutmakta ve Microsoft’un sürmekte olan bulut önceliği stratejisine ilişkin detaylar paylaşmaktadır.   Mail şirketin geliştirme çabalarının bulut öncelikli stratejiye kaydırılması için Microsoft’un nasıl önemli organizasyonel değişikliklere gittiğini belirtmekte: Bu dönüşümü Devamı…
Baþarýlý Konumlandýrma Üç Cs
Müþteri, Rekabet, ve Kanal - baþarý anlayýþý üç Cs baðlýdýr konumlandýrma sürecinde, size almak bir yöntem yoktur. Bu yazý serisi zeka, meydan varsayýmlar, toplamak ve konumlandýrma test etmek için kullanmak nasýl açýklayacaðýz.

sat sistemleri yaz l m noktas  veya Katma Deðer yoluyla satmak olsun, ürünün müþteriye ulaþýr nasýl. Müþterileriniz ve rekabet: Kanal-ya da diðer iki Cs hakkýnda bilgi en iyi kaynaklarý olmalýdýr olmak-bir, çünkü üç Cs serisinin ilk konu olacaktýr. Bu sizin müþteri olmak umuyoruz ne ile etkileþim ilk cadde var. Ve bu rakipleri ile devam eden savaþ için savaþ var. Yani, kanal ortaðý ortak hedeflere ve güvene dayalý bir iliþki ile müttefik olduðunu önemlidir. Ne yazýk ki, bu da doðrudan satmak B2B ya Devamı…
Ariba Yazýlým Ýçin Yeni Sürüm
Bu üçkâðýt ile oldu gibi Meþgul, Ariba hala Ariba Alýcý yazýlým yükseltme serbest býrakmak için zaman buldu.

sat sistemleri yaz l m noktas          Özet         Ariba, Inc satýn tarafý yazýlým genel duyurdu.         yeni sürüm, Ariba Alýcý 7.0, uluslararasý ve birlikte çalýþabilirlik vurgular.         Ariba Alýcý önce Ariba ORMS denirdi.       Lider         yeni özellikler listesi küreselleþme. Yazýlým mevcuttur         Sekiz dil ve destekler ve çoklu para birimleri dönüþtürür. Uluslararasý         þirketler birkaç farklý para faaliyet ve üçüncü Devamı…
Yazýlým Seçimi: Bir Yaklaþým
Paket programý seçme uzun vadeli faydalar veya uzun vadeli piþman olabilir. Ikincisi önlemek için, sizin yaklaþým, mantýklý ve ihtiyatlý olmasý gerekir. Ayrýca ömür boyu tamamlanmasý gerekir. Bir organizasyon hýzlý en iyi yazýlým çözümü belirlenmesi temel amacý için yardýmcý olur yazýlým seçimi bir yaklaþým ama gerekli özen ile okuyun.

sat sistemleri yaz l m noktas  ve ekip oluþturma ve satýcý, danýþmanlar, ve þirketinizin personel arasýnda bilgi transferi geliþtirir. Uygun Son olarak, prob yöntemi daha uygun bir þekilde yazýlýmý kullanarak potansiyel saðlayan, maliyet ve zaman etkili olabilir. herhangi bir yazýlým deðerlendirme ve seçim süreci baþlamadan önce , durumunuza uygunluðu için bu makalede açýklanan adýmlarý gözden geçirin. Daha sonra, terzi özel ihtiyaçlarýný karþýlamak için adýmlarýn sýrasý ve vurgu. Bu yaklaþýmý Devamı…
BI için bir Talep odaklý Yaklaþým
Vanguard çözüm arkasýndaki temel kavram iþ zekasý (BI) kullanýcýnýn teknik çözüm deðil, tersi dikte iþ ihtiyacý var demektir ki, talep odaklý olmasý gerekir. Diðer bir deyiþle, bu iþ kullanýcýlarý süreci sürücü izin ve içerik alaka ve yazýlým karmaþýklýðý sorunlarý kaldýrmanýz gerekir.

sat sistemleri yaz l m noktas  Veteran Orta pazar ERP Satýcý olarak Çanlarý | Alýntý-to-order Sistemleri Temelleri | Farklýlýklarý ve Kaynak Stratejik Faydalarý | Küçük Beyler Out ulaþmak bir nazik Dev Baþarý | Savaþý (ve ötesinde) On-demand CRM Market Tezgahlarý-Ama Sen Karlar mi? | Proje odaklý karþý Genel GL-odaklý ERP / Muhasebe Sistemleri | Bir Yarý açýk Kaynak Satýcý Piyasa Trendleri tartýþýr | Sen Shalt (ve daha fazla) uyun veya Else: Sarbanes-Oxley bakýldýðýnda | Alýntý-to-order: Bir Devamı…
Çözüm CRM Kiþisel Madde yapar
Çözüm axtive Software Corporation, sörfçü ve web siteleri arasýnda kiþiselleþtirilmiþ etkileþim destekleyen iliþkisel pazarlama yazýlýmý saðlayýcýsý kendi satýn duyurdu.

sat sistemleri yaz l m noktas  kiþiselleþtirme eklemek için axtive satýn   iliþkileri yönetimi (CRM) ve masa ürünleri yardýmcý olur. Axtive bir kullanýcýnýn izleyebilirsiniz   profilini ve profiline göre her kullanýcý için farklý sayfalar hizmet vermektedir. Çözüm inanýyor   Bu sonuçta müþteri iliþkileri yönetimi maliyetlerini azaltacaðýný   ve daha az týklamayla her müþteriye doðru bilgi saðlar. Yeni   Çözüm ürünleri de þirketlerin ihtiyaçlarýný analiz izin özellikleri içerir  � Devamı…
Saðlýklý Veri Yönetim Giden Yol
Birçok þirket nihayet tüm gerekli verileri kalite süreçleri ile veri tedavi edilir, ama onlar da bir daha karmaþýk kurumsal görüntüsü verilerini uyum gerekir. Yönetim ve kullanýmýyla ilgili politikalarýn bir çerçeve veri kullanýþlýlýðý istismar yardýmcý olacaktýr. Baþarýlý olmak için bir veri yönetim giriþimi için, bu önemli bir iþ sürücü, bir teknolojik donanýma deðil sadece olarak anlaþýlmalýdýr neden TEC araþtýrma analisti Jorge Garcia açýklar.

sat sistemleri yaz l m noktas  ile veri yönetim rolü fýrsatlar olarak. Bazý Veri Yönetim Uyum ile ilgili Görüþler Þu anda, kuruluþlar ve karar vericiler veri kalitesi ve kapsamlý kurumsal ilkelere göre veri kullanýmý ve yönetimi geliþtirmek için yollar önemine daha fazla dikkat ödüyoruz. TEC kaynaklara göre, her ölçekteki kuruluþlarýn veri yönetimi sorunlarý hemen altýnda, çözmek için ikinci en önemli konu olarak kabul iþ performansý-ve her iki konu alanlarý yakýndan en iyi veri kalitesi için Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others