Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » sap crm icinde s k kald rma


Çözüm CRM Kiþisel Madde yapar
Çözüm axtive Software Corporation, sörfçü ve web siteleri arasýnda kiþiselleþtirilmiþ etkileþim destekleyen iliþkisel pazarlama yazýlýmý saðlayýcýsý kendi satýn duyurdu.

sap crm icinde s k kald rma  Çözüm CRM Kiþisel Madde yapar Çözüm CRM Kiþisel Madde yapar D. Geller - Haziran 28, 2013 Read Comments Olay Özeti   Çözüm Corp   (NASDAQ: RMDY) Çözüm müþteri için kiþiselleþtirme eklemek için axtive satýn   iliþkileri yönetimi (CRM) ve masa ürünleri yardýmcý olur. Axtive bir kullanýcýnýn izleyebilirsiniz   profilini ve profiline göre her kullanýcý için farklý sayfalar hizmet vermektedir. Çözüm inanýyor   Bu sonuçta müþteri iliþkileri yönetimi Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » sap crm icinde s k kald rma


Üretim Atýk ortadan kaldýrýn Yalýn Araçlar ve Uygulamalarý
Yalýn üretim araçlarý ve uygulamalarý bir dizi uzun üretim atýklarý azaltmak için kullanýlmýþtýr. Bu beþ S'nin, görsel kontroller, standart iþ, hata prova, toplam verimli bakým, hücresel üretim, tek haneli kurulum, sistem çekme, sýralama, faaliyet tabanlý maliyetleme ve üretim tesviye içerir.

sap crm icinde s k kald rma  saðlamak olduðunu fabrika katta sap verimlilik ve drenaj verimlilik. Bu kurulum ve ayar kayýplarý, rölanti ve küçük duruþlarýn, düþük çalýþma hýzý, kusurlarý, yeniden iþleme, ve baþlangýç ​​verim kayýplarý içerir. Makine arýzasý tüm üretim hattý veya akýþýný durdurabilir aþaðý gidiyor bir yalýn ortamda bir makine gibi, atölye için kritik bir konudur. Buna göre, TPM ve diðer geliþmiþ kurumsal varlýk yönetimi (EAM) seçenekleri artýþ ekipman Devamı…
Müþteri Ýade ve RMA'lar Yönetimi
Bir þirketin kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemi bileþik olabilir iade malzeme yetki (RMA) ortak ve benzersiz varyasyonlarý vardýr. RMA varyasyonlarý belirlenmesi bir þirket basitleþtirilmiþ gereken ve ne bir ERP sistemi modellenmiþtir gerekenleri belirlemek için saðlar.

sap crm icinde s k kald rma   müþteriye geri gönderilmesi gerekebilir. Hesaplama amaçlý planlama için bu alternatifler etkisi kullanýlabilir envanteri. Makbuz eðilim ayný zamanda bir kredi iade malzeme için verilen olup olmadýðýný belirlemek gibi, muhasebe iþlemleri etkileyebilir. Elde edilen materyal atanan eðilim dönüþ kodlarý desenler ve potansiyel kalite sorunlarý analizleri desteklemek için kullanýlabilir. Yedek Varyasyonlarý . Müþteri hemen deðiþtirme veya RMA parçasý ya da yer deðiþtirme Devamı…
SAP Pushing m - "Kibarca"
SAP ve BackWeb Kompleks RFPs ve RFQs için mySAP.com ™ Marketplace Yeni Push Teknolojisi getirmek için stratejik iþbirliði.

sap crm icinde s k kald rma  SAP Pushing m - Kibarca istek istek , teklif , Ýhalenin , BackWeb Teknolojileri teknoloji çözümleri , push teknolojisi , itme platformu , mySAP.com Pazarý , push-etkin hizmet , BackWeb kaldýrma /> SAP Pushing m - Kibarca A. Turner - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti         SAP         AG (NYSE ADR: SAP), ve BackWeb Technologies Inc (Nasdaq: BWEB), bir saðlayýcý         E-iþ çözümleri için push teknolojisi, yapým bir ittifak duyurdu         Bir Devamı…
Nerede ERP (Ya iyi, Nerede Baþlý Olmalý) Baþlý mý? Bölüm 4: ASP'nin ve Yeni Fiyatlandýrma Modelleri
Bu Son bir not, Uygulama Servis Saðlayýcýlarý (ASP) desteði giderleri, yaramaz uygulamalarý ve sunucu kesintilerini, ve nasýl gibi ERP yazýlýmý doðasý hizmetleri içine geliþtikçe ve / veya barýndýrýlan modelleri gibi ERP sorunlarýnýn yanýt olarak internette ortaya çýkan anlatýlýr Piyasada kullanýcý tabanlý lisans sonun baþlangýcý yaþýyor olabilir. Kullanýcý Öneriler vardýr.

sap crm icinde s k kald rma  Fiyatlandýrma modelleri,ERP sistemleri,erp yazýlýmý,erp pazar,erp sistemi,barýndýrýlan erp,erp ürünleri,Web ERP,çevrimiçi erp,erp BPCS,fiyatlandýrma yazýlým,hosting yazýlým,fiyatlandýrma modeli,talep üzerine erp,erp yazýlým þirketleri Devamı…
SAP her Açýsý: A Ürün Not
Verileri analiz ve sonuçlar elde etmek için çalýþýrken yüzlerce-hatta binlerce-iþlemleri büyük bir mücadele temsil edebilir. Her Açý her açýdan SAP veri analizi sunabilen bir araçtýr.

sap crm icinde s k kald rma  SAP her Açýsý: A Ürün Not teknoloji stratejisi , DATAllegro , satýþ ve pazarlama stratejisi , Greenplum , veri depolama þirketleri , veri ambarý ürünleri , satýþ stratejisi , nedir iþ zekasý , açýk kaynak veri ambarý iþ yazýlým , veri ambarý veritabaný , informix veritabaný , iþ zekasý stratejisi , iþ danýþmanlarý , veritabaný cihaz , pazarlama danýþmanlarý , avcýsý douglas , ; netazza , saba yazýlým , veri ambarý altyapýsý , pazar veri ambarý , sütun tabanlý Devamı…
Yüzleþmek Çekirdek Küresel Ticaret Sorunlar: Satýn, Sevkiyat ve Mali Uzlaþtýrma
TradeBeam sipariþ ve sevkiyat takibi daha sunarak kendisini ayýrt etmek çabasý olmuþtur. Sipariþ, sevkiyat ve mali uzlaþtýrma: Bu temel küresel ticaret faaliyetlerinin yönetimini geliþtirmeyi hedeflemektedir.

sap crm icinde s k kald rma  yeteneðini güçlendirmek için, maliyet hesaplarý indi ve ticari belge oluþturma. Qiva çözümü yetenekleri ulaþým etkinlik yönetimi açýsýndan TradeBeam mevcut GTM uygulama paketi geliþtirmiþtir. hemen hemen tüm küresel tedarik zinciri yürütme gibi (SCE) ve lojistik sistemleri, Qiva ( SCP ve SCE daha iyi yerine getirilmesi için iþbirliði gerekiyor ). Zamanla ilgili istisnalar yönetmenin yaný sýra, Qiva en SCEM aracý diðer anomaliler için görünecektir. Bir sevkiyat bu fabrikada Devamı…
Liberty Alliance vs WS-I; J2EE vs NET;. Boðulmuþ HENÜZ.? Bölüm 2: Karþýlaþtýrma, Sorunlar, Öneriler
Web hizmetlerinde egemenlik için savaþ bugüne kadar büyük ölçüde henüz kesin kazanan (ve yakýn zamanda) olmadan kelimelerin bir savaþ olmuþtur. Birlikte þu anda düþmanlýklarýn askýya ve standartlarý kabul odaklanmak büyük oyuncular için motivasyon gibi görünüyor olsa da, egemenlik arzusu stratejilerini içine kendi ürünleri üzerinde örgü baðýmlýlýklarý onlarý teþvik edecek.

sap crm icinde s k kald rma   Intel , Oracle ve SAP ) bazý isim Web Services Interoperability Örgütü (WS-I, oluþturmak için katýldý www.ws-i.com ). Kuruluþun hedefi olacaktýr diðerlerinin yaný sýra, Web servisleri geliþtirme araçlarý bir sürümünden emin standartlarý olmak için World Wide Web Consortium (W3C) ve Yapýlandýrýlmýþ Bilgi Standartlarý (OASIS) Advancement of Örgütü, gibi diðer standartlara gruplarla çalýþmak Bir sonraki uyumlu. grup ilk olarak aþaðýdaki birlikte çalýþabilirlik Devamı…
CRM Sunucu Saðlamlýk Önemi
Bugünün yazýlým çýlgýnlýk ve yatýrým maksimum getiriyi saðlayan uygulamalar için artan talep ile, birçok þirket güvenilirliði, kesinti, ve ölçeklenebilirlik gibi konularda odaklanmak için baþarýsýz oldu. 1991 yýlýndan bu yana, Touchtone Corporation, geliþmekte olan ve bir istemci / sunucu müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) uygulamasý korumak için çabalarýný adadý ve yerli OS/400 CRM çözümü ile 750'den fazla IBM AS/400 ve iSeries müþterilerine donatmýþtýr.

sap crm icinde s k kald rma  CRM Sunucu Saðlamlýk Önemi müþteri iliþkileri yönetimi> müþteri iliþkileri yönetimi faydalarý , müþteri iliþkileri yönetimi en iyi uygulamalarý , müþteri iliþkileri yönetim þirketleri , müþteri iliþkileri yönetim danýþmaný , müþteri iliþkileri yönetim danýþmanlýðý , müþteri iliþkileri yönetimi crm , müþteri iliþkileri yönetimi crm yazýlýmý , müþteri iliþkileri yönetimi CRM sistemi , müþteri iliþkileri yönetimi taným , müþteri iliþkileri Devamı…
Bayiler Onlarýn CRM Suites Out Round baþlayýn
Ön büro satýcýlarý Baan Co ve SalesLogix A.Þ. yeni pazarlama, hizmet, ve E-ticaret yetenekleri ekleyerek kendi müþteri iliþkileri yönetimi uygulamasý suit yuvarlak dýþarý.

sap crm icinde s k kald rma  dahil         Oracle, PeopleSoft ve SAP ve kablosuz baðlantý gibi paketleri         cep telefonlarý ve el cihazlarý için. SalesLogix 2000, hemen kullanýlabilir         3995 $ için 14.995 $ ve kullanýcý lisans ücretleri arasýnda deðiþen sunucu lisanslarý ile         595 $ dan $ 995 arasýnda deðiþen. Pazar         Darbe         Piyasa bu alanda benzer duyurular yaðmurundan beklemesin         satýcýlarý gecikmiþ e-Commerce/CRM Devamı…
Webplan Planlama ve Yürütme uzlaþtýrma miyim? Dördüncü Bölüm: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler
Webplan önde eþ zamanlý olarak optimize talep, sipariþ söz ve envanter yönetimi, dikkate kýsýtlamalarý almak için uygulamalarda paketi gibi görünüyor. Ancak, pek çok pazarda, Webplan bir marka olmaktan çok uzaktýr.

sap crm icinde s k kald rma  deðil   8-100 kiloluk-goriller (yani, SAP , Oracle ,    PeopleSoft , SSA globa l, QAD ,   vb) artan SCM piyasasýnda ayak izi, ve hoþnutsuzluk ile   Webplan ve seviyor kendi kurulum üsleri piggybacking . anda   Ayný zamanda, diðer best-of-cins SCP satýcýlarý aþaðý sýyýrma edilmiþ ve   düzene ürünleri setleri, kendi hantal ve kafa karýþtýrýcý sunan verilen   dolayýsýyla birçok durumda kötü bir görüntü ile sonuçlandý geçmiþ,. Bir   Geliþmekte olan SCP Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others