Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mu teri li kileri yonetimi dergiler


Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr
THINKANALYTICS Kuzey Amerika'daki en büyük bilgi teknolojisi hizmetleri þirketlerinden biri ile bir ortaklýk anlaþmasý imzaladý. Neden CGI THINKANALYTICS 'yazýlýmý müþterilerine bir fark yaratmak için bekliyor?

mu teri li kileri yonetimi dergiler  Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D.         Geller          - Eylul         22, 2000 Etkinlik         Özet         THINKANALYTICS yapay zeka kullanarak bir uzman olarak hayatýna baþladý         iliþkisel veritabanlarý sýkýþtýrmak ve veri madenciliði için. için Onlar yetenekli oldu Devamı…
Talep Yönetimi
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mu teri li kileri yonetimi dergiler


Ateþli Yazýlým SAP Veri çýkarýmý Pazar girer
Ateþli Yazýlým Extract / Transform / aracý pazarýnda Yük güçlerini artýrmak, kendi DataStage ürün için SAP çýkarma ve yük yetenekleri ek duyurdu. Kurumsal Kaynak Planlama uzayda SAP yaygýnlýðý nedeniyle, bu ilave edilmesi, sagent ve Computer Associates gibi diðer büyük ETL satýcýlarýnýn bazýlarý üzerinde bir rekabet avantajý saðlayacaktýr.

mu teri li kileri yonetimi dergiler  nedenden dolayý ,   SAP müþterileri SAP kendi kurumsal veri ayýklamak mümkün olmak istiyorum   kendi veri ambarý baþka bilgilerle birlikte veri deposu ve pekiþtirmek   veya veri mart. Bir örnek olarak, çok sayýda uzun zorluk sinirli edilmiþtir   baþka kaynaklardan verilerle SAP veri entegre raporlar üretme. Bununla birlikte,   ( Extract / Transform / Yük ) ETL çok az araç satýcýlarý modülleri üretimi var   Bu SAP çýkarma saðlar. Satýcýlarý uzman nedeniyle zorluk ol Devamı…
Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi
Dell Bilgisayar Internet tabanlý, otomatik müþteri destek saðlamak için planlarýný açýkladý.

mu teri li kileri yonetimi dergiler  Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi müþteri destek hizmeti , müþteri destek hizmetleri , müþteri destek yazýlýmý , destek müþteri , teknik müþteri desteði , Web müþteri desteði /> Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Dell   Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R.A. Krause   - 3 Eylül 1999 Etkinlik   Özet 25 Aðustos günü ,   Dell Computer Corporation, Internet üzerinden, Devamı…
H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket
Kimya þirketi H.B. Fuller müþteri hizmet düzeylerini iyileþtirmek için Internet kaldýraçlý vardýr.

mu teri li kileri yonetimi dergiler  H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket Olin Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Þirket         Sayý H.B. Fuller Þirket bir küresel özel kimyasallar üreticisi         $ 1,3 Milyar aþan yýllýk satýþ ile. Þirket pazarlar ve üretmektedir         binlerce ürünler dahil olmak üzere yapýþtýrýcýlar, sýzdýrmazlýk ürünleri ve kaplama kullanýlan         otomobil den Devamı…
Servis Ömrü Yönetimi - Ürün Satýþ Sonrasý Kýymetini içine dokunulduðunda
Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi (PLM) bir ürünün tam yaþam döngüsü giderir. Onlar satýldý sonra mevcut PLM çözümleri çoðunun odak Ancak, servis ürünleri temin deðeri en yapmaz. Bir ürün müþteriye sevk edildikten sonra Servis Yaþam Döngüsü Yönetimi (SLM) ürünün satýþ sonrasý deðerini faydalanarak, deðerli iþ faydalarý vaat ediyor.

mu teri li kileri yonetimi dergiler  giriþimidir ve onlarý satýn müþteriler, sonra ürün satýldýktan. Basitçe söylemek gerekirse, SLM ilk satýþ sonrasý ürün daha fazla para odaklanýyor. Ama daha fazla deðil, ayný zamanda satýþ tamamlandýktan sonra müþterinin iþ stratejik bir parçasý olmak için bir yoldur. Genel   Elektrik (NYSE: GE) odaklý bir þirket mükemmel bir örnektir   satýþ sonrasý fýrsatlarý, bugüne kadar gidiyor kendilerini bir hizmet aramak gibi   þirket olarak bir ürün þirkete Devamı…
Ne zaman Yetenek Yönetimi Ýþ için Gerçekten Sað mý?
Pek çok kuruluþ geliþtirilmesi ve yetenekli çalýþanlarý yönetmek iþ baþarýsý için ayrýlmaz olduðunu biliyoruz. Ama nasýl Eðer þirket yetenek yönetimi için hazýr olup olmadýðýný biliyor musunuz? Ve eðer öyleyse, gerçekte yetenek yönetimi hakkýnda nasýl gidiyor? Bu makalede, TEC insan sermayesi yönetimi (HKM) analisti Sherry Fox bu sorulara yanýtlar ve etkili bir yetenek yönetimi giriþimi yöntemlerini belirlemektedir.

mu teri li kileri yonetimi dergiler  gelecekte? için ne yapabilirim Terimi yetenek yönetimi genellikle mevcut ve gelecekteki iþ hedeflerini karþýlamak için yeni iþçi entegre ve mevcut iþçi geliþtirilmesi ve istinat, yüksek vasýflý iþçi çekme sürecini ifade eder. Ama yetenek yönetimi de farklý organizasyonlar için farklý anlamlara gelebilir. Diðerleri için tüm iþçilerin-çok yetenekli veya deðil-içinde örgütün genel yönetim hakkýnda ise Bazýlarý için bu, üst yetenek bulma ve geliþtirme ile ilgili. Ama Devamı…
BT Yönetiþimi ve Proje Portföy Yönetimi: Satýcý Faz-tabanlý yaklaþým sunar
En satýcýlarý hedeflerini karþýlamak için proje portföy yönetimi araçlarý ile kuruluþlar saðlasa da, birkaç saðlamak stratejileri baþarýlý bir BT yönetiþim çerçevesi uygulamak için. Pacific Edge bir kuruluþun vade yapýsýna göre, BT yönetiþim uygulanmasý için üç aþamalý bir yaklaþým sunuyor.

mu teri li kileri yonetimi dergiler  yaklaþým geliþtirerek, Pacific Edge müþterilerine bir organizasyon içinde yönetim BT uygulamak için üç aþamadan bir seçenek sunuyor. Olgunluk bir kuruluþun durumuna baðlý olarak, olgunluk tabanlý hýzlý uygulama proje portföy yönetimi için bir aerodinamik aþamalý bir yaklaþým (bkz. Þekil 1) saðlar. Þekil 1 (kaynak: Pacific Edge) Özellikle, Pacific Edge bir kuruluþta olgunluk aþaðýdaki üç aþamada hitap: BT portföyleri hizalama : Bu aþamada amaç projelerin portföy Devamı…
Talep On Delivery bir Ücret Yönetimi Satýcý zorlar
Talep paradigma ve kurumsal teþvik yönetimi pazar, ileriye ölçüde uygun bir kesit kurduk görünüyor, bazý oyuncular yazýlým-as-a-hizmet, abonelik tabanlý daðýtým modeli için yalnýzca tercih rahat hissediyorum.

mu teri li kileri yonetimi dergiler  sermayesi yönetimi , HCM müþteri iliþkileri yönetimi , CRM , Sarbanes-Oxley Yasasý , SOX , satýþ ücret yönetimi /> Talep On Delivery bir Ücret Yönetimi Satýcý zorlar P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments 2006 yýlýnda kurumsal uygulamalarda ilginç eðilimler, en önemlilerinden biri birçok ortasýnda farkýndalýk ve talep artan kabulü dönüþ yok noktasý , ya da bir hizmet olarak yazýlým oldu (SaaS), iþ ve daðýtým modelleri (Hizmet zemin kazanýyor gibi Yazýlým Devamı…
Fiyatlandýrma Yönetimi Perakende Battleground
Daha verimli sürekli geliþen müþteri ihtiyaçlarýna yanýt vermek için zorunludur esnek, entegre talep istihbarat saðlar standart yazýlým saðlamak için uygulamalarý devleri bakmak perakendeciler sürüyor.

mu teri li kileri yonetimi dergiler  satýþ stratejileri uygulamak için müþteri tutma teþvik. Uygulamalar Devler Bölüm iki Onlarýn Fiyatlandýrma Yönetim Becerileri ArtýracaktýrANKARA serisi. gibi Onlarýn Fiyatlandýrma Yönetim Becerileri ArtýracaktýrANKARA önceki bir not Uygulamalar Giants ima perakende, fiyatlandýrma ve kar optimizasyonu her tarafýndan talep desen ve optimize fiyatlandýrma analiz analitik uygulamalar stok saklama birimi (SKU) gelir ve brüt marjlarý optimize etmek için yer satarak. Amaç yükselterek Devamı…
Sunan Flagship Kurumsal Teþvik Yönetimi
Bu en karmaþýk ve deðiþken tazminat planlarý mücadele ve yönetmek için yeterince geliþmiþ olmasý, ve bilgi teknolojisi aðýr güven (IT) kaynaklar olmadan yönetmek için yeterli ama basit için Callidus TrueComp baþlangýçtaki tasarým arkasýndaki fikir oldu.

mu teri li kileri yonetimi dergiler  otomatik hale getirir. Þirketin müþterileri tasarým, test için TrueComp paketi kullanmak, ve satýþ tazminat, aþýrý satýþ indirimleri vazgeçirmek ekibi satýþ teþvik ve yeni ürün tanýtýmý, ve diðer istenen satýþ faaliyetleri teþvik, satýþ karlýlýðý o ödül planlarý uygulamak. Daha doðrusu her bir satýcýnýn ödeme için-performans programý uygulamak,, iþletmelerin stratejik iþ hedeflerine ulaþýlmasýna baðlý teþvik tazminat geliþtirmek ve yönetmek için izin Devamı…
2.006 PMI Araþtýrma Konferansý Ýþ Topluluðu ile Proje Yönetimi Disiplin Baðlantý amaçlar
2006 PMI Araþtýrma Konferansý proje yönetim araþtýrma gidiyor yönü ölçme için mükemmel bir mekan oldu. Portföy yönetimi ve program yönetimi alanlarýndan sunumlarý proje portföy yönetimi çözümleri için artan talebi onaylayýn.

mu teri li kileri yonetimi dergiler   bir proje yönetimi alanýnda terimlerin bir bilgi tabaný ortaya koyan Proje Yönetimi (CAPM) , bir Certified Associate. bir Proje belirli bir eðitim ve deneyim þartlarý yerine kendisi için Management Professional (PMP) , profesyonel davranýþ kurallarý uymak için kabul etti ve ve objektif deðerlendirmek için tasarlanmýþ bir sýnav geçti proje yönetimi bilgi ölçmek. Konferans Gündem class= articleParagraph > 2006 PMI Araþtýrma Konferansý nda Bu yýlýn temasý 19 Temmuz 16 Montreal, Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others