Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mu teri ili kileri yonetimi mcq


Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr
THINKANALYTICS Kuzey Amerika'daki en büyük bilgi teknolojisi hizmetleri þirketlerinden biri ile bir ortaklýk anlaþmasý imzaladý. Neden CGI THINKANALYTICS 'yazýlýmý müþterilerine bir fark yaratmak için bekliyor?

mu teri ili kileri yonetimi mcq  Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D.         Geller          - Eylul         22, 2000 Etkinlik         Özet         THINKANALYTICS yapay zeka kullanarak bir uzman olarak hayatýna baþladý         iliþkisel veritabanlarý sýkýþtýrmak ve veri madenciliði için. için Onlar yetenekli oldu Devamı…
Talep Yönetimi
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mu teri ili kileri yonetimi mcq


Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi R
Üreticiler sürekli müþteri memnuniyetini artýrmak için nasýl ele almalýdýr, sorun haline gelmeden zinciri sorunlarý tedarik belirlemek ve düþük üretim maliyetleri. Bu podcast, Lyndsay Wise ve Robert yararlarý iþ zekasý tartýþmak Abate bu konularý ele yardýmcý olmak için saðlar.

mu teri ili kileri yonetimi mcq  Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments , TEC araþtýrmalar duymak analisti Lyndsay Wise ve RCG Bilgi Teknoloji Robert üreticileri tedarik zincirlerini optimize etmek ve müþteri memnuniyetini artýrmak için iþ zekasý (BI) nasýl kullanabileceðinizi tartýþmak Devamı…
H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket
Kimya þirketi H.B. Fuller müþteri hizmet düzeylerini iyileþtirmek için Internet kaldýraçlý vardýr.

mu teri ili kileri yonetimi mcq  H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket Olin Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Þirket         Sayý H.B. Fuller Þirket bir küresel özel kimyasallar üreticisi         $ 1,3 Milyar aþan yýllýk satýþ ile. Þirket pazarlar ve üretmektedir         binlerce ürünler dahil olmak üzere yapýþtýrýcýlar, sýzdýrmazlýk ürünleri ve kaplama kullanýlan         otomobil den Devamı…
Ne zaman Yetenek Yönetimi Ýþ için Gerçekten Sað mý?
Pek çok kuruluþ geliþtirilmesi ve yetenekli çalýþanlarý yönetmek iþ baþarýsý için ayrýlmaz olduðunu biliyoruz. Ama nasýl Eðer þirket yetenek yönetimi için hazýr olup olmadýðýný biliyor musunuz? Ve eðer öyleyse, gerçekte yetenek yönetimi hakkýnda nasýl gidiyor? Bu makalede, TEC insan sermayesi yönetimi (HKM) analisti Sherry Fox bu sorulara yanýtlar ve etkili bir yetenek yönetimi giriþimi yöntemlerini belirlemektedir.

mu teri ili kileri yonetimi mcq  gelecekte? için ne yapabilirim Terimi yetenek yönetimi genellikle mevcut ve gelecekteki iþ hedeflerini karþýlamak için yeni iþçi entegre ve mevcut iþçi geliþtirilmesi ve istinat, yüksek vasýflý iþçi çekme sürecini ifade eder. Ama yetenek yönetimi de farklý organizasyonlar için farklý anlamlara gelebilir. Diðerleri için tüm iþçilerin-çok yetenekli veya deðil-içinde örgütün genel yönetim hakkýnda ise Bazýlarý için bu, üst yetenek bulma ve geliþtirme ile ilgili. Ama bi Devamı…
Varlýk Yönetimi Stratejik Önemi Part Two: Etkileri
Deðiþen tutum, fiziksel varlýk ve piyasa koþullarý anlayýþlarý varlýk yönetimi sorumlu olanlar için etkileri geniþ bir dizi getirmek. Bunlarýn çoðunluðu olarak açýklanabilir "yeni sorumluluklar." Bunlarýn çoðu kendilerini, ya da þirketler, içinde tesviye sorumluluklar bulunmaktadýr. Ancak birçok da genellikle baþarýsýzlýk için zor sonuçlarý ile, bu kararlarýn alýnmasý ya da nezaret bireylerin yönelik olacaktýr.

mu teri ili kileri yonetimi mcq  onlara hareket. Ýkinci olarak yeterince alýnan kararlar savunma yeteneði gerektirir. Sadece þirkete iç hususlar açýsýndan deðil, ayný zamanda potansiyel yasal iþlemler durumunda savunma açýsýndan. Bu geleceðin bakým yöneticileri için en etkisi vardýr bu ikinci sonuçtur. varlýk yönetimi kararlarý savunulabilir olduðunu ifade yeteneði çok önemlidir. Ve kanýtlanmýþtýr ilk iki tesislerinde uygun bir þekilde, konuyla ilgili uluslararasý kabul görmüþ standartlara uygun bir Devamı…
Küresel Ticaret Yönetimi Karmaþýklýk ile baþa çýkmak
En iyi küresel ticaret döngüsünü tamamlamak için, bir iþ, otomatik takip ve tedarik ve daðýtým zincirleri optimize etmek için tüm küresel ticaret yönetimi süreci için görünürlük saðlamak gerekir.

mu teri ili kileri yonetimi mcq   bir hamle bu notun, gösteriyor ki küresel ticaret yönetimi (GTM) alan konsolide ve bu noktada çözüm saðlayýcýlar yok oluyor. JP Morgan Chase ve TradeBeam gibi liderlerin gerçekten küresel ticaret geliþtirmek için anlamak, bir tüm ticaret iþlem boyunca fiziksel ve finansal tedarik zinciri hem yönetmek gerekir. Fiziksel tedarik zinciri ihracat / ithalat uygunluk, doküman yönetimi, gönderi takibi, tedarik zinciri elektronik yönetimi (SCEM), envanter yönetimi, küresel parça yönetimi, Devamı…
Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi Çeviklik Yenilik tarihinde kurulan
Çevik Yazýlým yenilik için geliþmekte olan bir iþ zorunludur gibi ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM) tanýr. Þimdi, Çevik kaldýraç saf PLM safkan için önemi tek PLM satýcý olarak konumunu için eþsiz bir fýrsat vardýr.

mu teri ili kileri yonetimi mcq  gerçekleþtirmekteyiz. Çevik Yazýlým müþterinin PLM ihtiyaçlarýný Agile kendi PLM yenilik arkasýndaki temel motivasyon olmasý için bir taahhüt ile, PLM bir tek odak olan mesaj artmaya devam ediyor. Yakýn zamanda Gartner anket PLM uygulamalarý, küresel harcamalarýn yüzde 13,8 oranýnda yükseldi söyledi ( ürün veri yönetimi [PDM] ve sadece PLM) 2001 2005. Bu ürün yeniliði, süreç yeniliði, pazarlama yenilik ve entegrasyon yenilik, inovasyon gibi modellerin vadesi Devamı…
Bilgi Yönetimi: Hizmet Çözünürlük Yönetimi Çekirdek
Ýþletmeler bugün eriþilebilir onlara ilgili bilgileri yaparak müþterilere deðer göstermek gerekir. Bu nedenle þirketler segmentinde yardýmcý olur ve daha sonra müþterilerine bilmek istediðiniz bilgileri daðýtmak bilgi yönetimi yazýlýmý, ihtiyacý.

mu teri ili kileri yonetimi mcq  hizmet bekliyor ve talep müþterilerinin gerçeði ile karþý karþýyayýz. Çaðrý merkezi hizmet çözünürlük yönetimi entegre (SRM) müþteri iliþkileri yönetimi içine (CRM), þirketlerin kendi çaðrý merkezi ajanlar ve müþterileri hem korumak yardýmcý olabilir. daha fazla arka plan için , entegre Müþteri Ýliþkileri Yönetimi ve Hizmet Çözünürlük Yönetimi . bakýn Bilgi yönetimi (KM) CRM ve SRM entegre çekirdeðini oluþturur. KM yazýlým verimlilik, yetkinlik ve Devamı…
Federal Sözleþme Yönetimi ve Satýcýlarý 'Hazýrlýk Bölüm: Federal Hükümet ile baþa çýkmak
Federal sözleþmeleri genellikle baharatsýz saðlayýcýlarý için yasal tuzaklarýna dolu olabilir.

mu teri ili kileri yonetimi mcq  ile baþa çýkmak durumda müþteri ticari muadillerine göre çok farklý hareket çünkü Acemi, þaþýrtýcý Federal Hükümet ile ilgili bulabilirsiniz. Ayrýca, uygun müteahhitler nasýl seçildiðini ek düzenleyici gereksinimleri etkisi, takip ve ödenen ve iç prosedürleri revize veya arka ofis veya ERP sistemi geliþtirmek için hevesli taahhüt þirketi gerektirebilir. Diðer bir deyiþle, seçilen saðlayýcý sürekli hangi görev doðru maliyet ve zamanlama veri kullanýmý proje, hile Devamı…
Altyapý Yönetimi Wunderkind böler ve entegre
Peregrine Sistemleri iki iþ gruplarý oluþturarak odaðýný böler. Bu iki ürün birlikte çalýþma yaparak gücünü entegre. Ve alt satýrýnda toplamý çok düþkün deðildir.

mu teri ili kileri yonetimi mcq  beri onun ASP on müþteri ekledi duyurdu         hizmet. Þirketin stratejisi, yönetimi ürünleri geniþletilmesi çaðrýsý         tüm Get.It dahil! Çalýþan Self Servis uygulamalarý paketi,         ServiceCenter FacilityCenter ve Emlak Portföy Yöneticisi. Pazar         Darbe         Peregrine yüksek uçmaya devam ediyor. Bu mali açýdan daha güçlü arayan oldu         son beþ çeyrekte her biri için ve iyi-odaklý ürün yapýyor Devamı…
Servis Yönetimi Bir Lider çok boyutlu Büyüme takýmlarý
1999 yýlýnda kurulan, Servigistics, baþlangýçta bir servis parçalarý planlama ve optimizasyon (SPP / O) uzmaný, tam teþekküllü hizmet yaþam döngüsü yönetimi (SLM) platform haline gelmiþtir. PJ Jakovljevic, Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri (TEC) baþ analisti, satýn almalar ve geliþmelerin þirket tarihinin aþaðý çalýþýr ve görüþmeler Mark Vigoroso, küresel pazarlama ve ittifaklar Servigistics 'kýdemli baþkan yardýmcýsý.

mu teri ili kileri yonetimi mcq  ve Kaidara satýn almalar müþteri iliþkileri yönetimi yönünde daha fazla Servigistics getirdi (CRM) pazar var. Müþteri yardým, belgeler ve self-servis Servigistics paketinin geri kalaný ile birlikte oldukça güzel uyum. Önce Kaidara birleþme TEC 2009 yýlýnda belirtildiði gibi, Servigistics, hiçbir hizmet bilgisi müþteri vardý. Ancak, Servis Bilgi modülü 2010 yýlýnda beklentilerin üzerinde bir performans sergilemiþtir: Kaidara 20 den fazla mevcut müþterilerine getirdi ise, Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others