Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mu teri ili kileri yonetimi matrisi


Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr
THINKANALYTICS Kuzey Amerika'daki en büyük bilgi teknolojisi hizmetleri þirketlerinden biri ile bir ortaklýk anlaþmasý imzaladý. Neden CGI THINKANALYTICS 'yazýlýmý müþterilerine bir fark yaratmak için bekliyor?

mu teri ili kileri yonetimi matrisi  Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D.         Geller          - Eylul         22, 2000 Etkinlik         Özet         THINKANALYTICS yapay zeka kullanarak bir uzman olarak hayatýna baþladý         iliþkisel veritabanlarý sýkýþtýrmak ve veri madenciliði için. için Onlar yetenekli oldu Devamı…
Talep Yönetimi
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mu teri ili kileri yonetimi matrisi


Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi R
Üreticiler sürekli müþteri memnuniyetini artýrmak için nasýl ele almalýdýr, sorun haline gelmeden zinciri sorunlarý tedarik belirlemek ve düþük üretim maliyetleri. Bu podcast, Lyndsay Wise ve Robert yararlarý iþ zekasý tartýþmak Abate bu konularý ele yardýmcý olmak için saðlar.

mu teri ili kileri yonetimi matrisi  Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments , TEC araþtýrmalar duymak analisti Lyndsay Wise ve RCG Bilgi Teknoloji Robert üreticileri tedarik zincirlerini optimize etmek ve müþteri memnuniyetini artýrmak için iþ zekasý (BI) nasýl kullanabileceðinizi tartýþmak Devamı…
Mobil Tedarik Zinciri Yönetimi: Rüya bir gerçektir olmak mý
Mobil bilgisayar þirketlerin tüm iþ yönetmek þekilde deðiþiyor. Ultra-taþýnabilir bilgi iþlem cihazlarý geliþimi size anýnda iþinizi çalýþtýrmak için mobil çözümler ile ilgili bir takým destek içindir. Modern bilgi iþlem cihazlarý tedarik zinciri yönetimi (SCM) için mobil çözümler bir dizi geniþleme destekleyebilir ve nasýl bulut iþinizi toplam taþýnabilirlik elde etmenize yardýmcý olacaktýr öðrenmek için okumaya devam edin.

mu teri ili kileri yonetimi matrisi  geliþtirme konusunda çabalarý öncelikle müþteri iliþkileri yönetimi doðru yönlendirilir (CRM) ve iþ zekasý (BI). Edilmiþtir Bu, bu çözümleri SCM çözümleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda etkileþim için nispeten hafif ihtiyaçlarý, bilgileri yönetmek ve görüntülemek için tasarlanmýþtýr düþünüyor, anlaþýlabilir bir durumdur. Ve masaüstü veya dizüstü versiyonlarý yerli çok daha fazla yetenekleri raðmen, onlarýn mobil sürümlerini kaldýraç kullanýmý önemli Devamı…
Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi
Dell Bilgisayar Internet tabanlý, otomatik müþteri destek saðlamak için planlarýný açýkladý.

mu teri ili kileri yonetimi matrisi  Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi müþteri destek hizmeti , müþteri destek hizmetleri , müþteri destek yazýlýmý , destek müþteri , teknik müþteri desteði , Web müþteri desteði /> Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Dell   Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R.A. Krause   - 3 Eylül 1999 Etkinlik   Özet 25 Aðustos günü ,   Dell Computer Corporation, Internet üzerinden, Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi Market oyna sýkmak
Deðiþen iþ gereksinimlerine eklenti modülleri ile geniþletmek için tedarik zinciri yürütme (SCE) satýcýlarý zorladý. SCE satýcýlardan bu yukarý itme gören, kurumsal kaynak planlama satýcýlarý þimdi aþaðý doðru ve çözümleri içinde SCE modülleri dahil.

mu teri ili kileri yonetimi matrisi  , satýcýlar geniþleyen ve müþterilerine daha fazla hizmet sunuyoruz. Bir yandan, kurumsal kaynak planlamasý ( ERP) satýcýlarý depo yönetim sistemleri gibi iþlevleri ekliyoruz (WMS) ve ulaþým yönetim sistemleri (TMS) kendi suit içine, diðer yandan, s upply zinciri yönetimi iþ zekasý dahil (SCM) satýcýlarý (BI) veya tedarikçi iliþkileri yönetimi ( uygulamalarý SRM) iþlevleri. Sonuç olarak, BT pazar ERP ve SCM sistemleri için iþlevsellik bir yakýnsama görmektir. tedarik Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi için Yazýlým Uygulama ROI belirlenmesi Bölüm 4: Just Us Bottom Line verin
Tedarik zinciri yüz basýncý için yazýlým bir yatýrým aðýrlýðýnda Yöneticileri doðru olmak. ROI kesin bir hesaplama arýyorsunuz genellikle bilgisiz karar verme ile sonuçlanýr. Bölüm dört geleceði tahmin zorluk tartýþýyor.

mu teri ili kileri yonetimi matrisi  sipariþler Yenilik oraný Artan Müþteri Memnuniyeti Daha iyi, zamanýnda teslim (Eksi iptal edilen sipariþler, ayný zamanda birkaç geç cezalarý) Daha yüksek kalite (daha az döner) Ýþletme Sermayesi için gerekenler Ýndirimli Mal stok Bitti WIP envanter Hammadde stok Envanter eskime Duran Varlýklara Ýliþkin Yüksek Getiri (duran) Yüksek Kenar Alt nakliye masraflarý (müþteriler, prim ve baþka türlü, iç daðýtým) Geç cezalar Azaltýlmýþ Alt üretim maliyetleri (düþük Devamı…
Bir Ücret Yönetimi Satýcýnýn Çözümü Zorlayýcý Yetenekleri
Ürün en önemli fonksiyonel kapsamý raðmen, Centive talep satýþ tazminat yönetimi lider olmaya kararlýdýr. Satýcý þimdi yeterli araþtýrma ve geliþtirme fon kaynaklarý, hem de iþ giriþimleri olduðuna inanýyor.

mu teri ili kileri yonetimi matrisi  , 2.006 CRM Excellence Müþteri Etkileþim Çözümleri ödül ve 2.007 WizKids CRM ödül. Yazýlým ve Bilgi Endüstrisi Birliði ( SIIA ) tarafýndan sunulan CODiE ödül, yazýlým ve biliþim sektörünün en yüksek onur temsil eder ve bir türünün tek eþ-tanýma programý. Centive en (Ling) Yol Haritasý Compel ürünün önemli fonksiyonel kapsamý raðmen, Centive talep satýþ tazminat yönetimi liderlik tutmaya kararlýdýr ve satýcý þimdi finanse etmek için yeterli kaynak (son Devamı…
Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi Çeviklik Yenilik tarihinde kurulan
Çevik Yazýlým yenilik için geliþmekte olan bir iþ zorunludur gibi ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM) tanýr. Þimdi, Çevik kaldýraç saf PLM safkan için önemi tek PLM satýcý olarak konumunu için eþsiz bir fýrsat vardýr.

mu teri ili kileri yonetimi matrisi  gerçekleþtirmekteyiz. Çevik Yazýlým müþterinin PLM ihtiyaçlarýný Agile kendi PLM yenilik arkasýndaki temel motivasyon olmasý için bir taahhüt ile, PLM bir tek odak olan mesaj artmaya devam ediyor. Yakýn zamanda Gartner anket PLM uygulamalarý, küresel harcamalarýn yüzde 13,8 oranýnda yükseldi söyledi ( ürün veri yönetimi [PDM] ve sadece PLM) 2001 2005. Bu ürün yeniliði, süreç yeniliði, pazarlama yenilik ve entegrasyon yenilik, inovasyon gibi modellerin vadesi Devamı…
Nasýl Mobil Teknoloji Yetenek Yönetimi Deðiþtiriyor
Iþletmelerin hýzla ile bugün, çalýþanlar Baðlý kalýn ve nerede olurlarsa olsunlar üretken olmaya devam gerekir. Kuruluþlar böylece rekabet avantajý saðlamak için kaldýraç mobil teknoloji için yollar arýyoruz. TEC analisti Sherry Fox yolu þirketleri öðrenme, iþe alanlarýnda yeteneklerini yönetmek ve performans yönetimi, ve 2012 için ne olacaðýný nasýl deðiþtiðini mobil teknolojisi özetliyor.

mu teri ili kileri yonetimi matrisi  Yetenek yönetimi,mobil teknoloji,mobil cihaz,mobil cihazlar,yetenek yönetimi yazýlýmý,yetenek yönetimi stratejisi,mobil teknolojiler,performans yönetimi,yetenek yönetimi çerçevesi < bir> yetenek yönetimi nedir,kablosuz teknolojisi,yetenek yöneticisi,yetenek yönetimi sistemi,yetenek yönetimi modeli,yetenek yönetimi taným,yetenek ajan Devamı…
Zinciri Yönetimi (SCM) Özellikler ve Ýþlevleri Tedarik Baþvuru Kýlavuzu
Zinciri yönetimi (SCM) iþlevleri / özellikleri saðlamak için bu rehber size SCM özellikleri organizasyon için bir öncelik olan belirlemenize yardýmcý olur. WMS, TMS, uluslararasý ticaret lojistik (ITL), tedarikçi iliþkileri yönetimi (SRM), talep yönetimi, tedarik zinciri analizi, sipariþ yönetimi, servis parçalarý planlama, ve daha fazlasý için SCM fonksiyonlarý ve özellikleri hakkýnda bilgi edinin.

mu teri ili kileri yonetimi matrisi  Yazýlým Nedir? SCM yazýlým müþteriye, üretici, tedarikçi, ürün akýþý yönetir. Kýsacasý, bu arz ve bir organizasyon için talep yönetir. APICS göre, SCM yazýlým ifade eder Tasarým, planlama, yürütme, kontrol, ve, net deðer yaratan rekabetçi bir alt yapý, dünya çapýnda lojistik yararlanarak, talep ile arz senkronize ve küresel performans ölçme amacý ile tedarik zinciri faaliyetlerinin izlenmesi. SCM sistemleri tedarik süreçlerinin tüm özellikleri entegre, depo yönetim Devamı…
Manugistics Tedarikçi Ýliþkileri Yönetimi Çözümü öngörülüyor
SRM Manugistics 'lansmaný bu E & HT pazarýnda daha büyük bir iddia, onun ezeli düþmaný i2 Teknolojileri yakýn özel alaný hissesini niyetinde olduðunu açýk bir delilidir.

mu teri ili kileri yonetimi matrisi  çözüm baþlattý i2, uzak müþteri cezbetmek         ay önce. Pazara daha hýzlý olmasýnýn yaný sýra, I2 bölümüne sahip olduðu ve         geç içeriði, (Daha fazla bilgi için i2 görmek i2 SRM ile sunuyor         Teknolojileri) Fast Lane Life In yaþýyor. Manugistics PARTMINER dayanýr ,         olan veritabaný bir online elektronik pazar saðlayýcý 15 üzerinde kapsar         yüksek teknoloji ekipman 2.000 den fazla üreticilerin milyon Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others