Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik


Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr
THINKANALYTICS Kuzey Amerika'daki en büyük bilgi teknolojisi hizmetleri þirketlerinden biri ile bir ortaklýk anlaþmasý imzaladý. Neden CGI THINKANALYTICS 'yazýlýmý müþterilerine bir fark yaratmak için bekliyor?

mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik  Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D.         Geller          - Eylul         22, 2000 Etkinlik         Özet         THINKANALYTICS yapay zeka kullanarak bir uzman olarak hayatýna baþladý         iliþkisel veritabanlarý sýkýþtýrmak ve veri madenciliði için. için Onlar yetenekli oldu Devamı…
Talep Yönetimi
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik


Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi
Dell Bilgisayar Internet tabanlý, otomatik müþteri destek saðlamak için planlarýný açýkladý.

mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik  Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi müþteri destek hizmeti , müþteri destek hizmetleri , müþteri destek yazýlýmý , destek müþteri , teknik müþteri desteði , Web müþteri desteði /> Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Dell   Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R.A. Krause   - 3 Eylül 1999 Etkinlik   Özet 25 Aðustos günü ,   Dell Computer Corporation, Internet üzerinden, Devamı…
Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi R
Üreticiler sürekli müþteri memnuniyetini artýrmak için nasýl ele almalýdýr, sorun haline gelmeden zinciri sorunlarý tedarik belirlemek ve düþük üretim maliyetleri. Bu podcast, Lyndsay Wise ve Robert yararlarý iþ zekasý tartýþmak Abate bu konularý ele yardýmcý olmak için saðlar.

mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik  Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments , TEC araþtýrmalar duymak analisti Lyndsay Wise ve RCG Bilgi Teknoloji Robert üreticileri tedarik zincirlerini optimize etmek ve müþteri memnuniyetini artýrmak için iþ zekasý (BI) nasýl kullanabileceðinizi tartýþmak Devamı…
H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket
Kimya þirketi H.B. Fuller müþteri hizmet düzeylerini iyileþtirmek için Internet kaldýraçlý vardýr.

mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik  H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket Olin Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Þirket         Sayý H.B. Fuller Þirket bir küresel özel kimyasallar üreticisi         $ 1,3 Milyar aþan yýllýk satýþ ile. Þirket pazarlar ve üretmektedir         binlerce ürünler dahil olmak üzere yapýþtýrýcýlar, sýzdýrmazlýk ürünleri ve kaplama kullanýlan         otomobil den Devamı…
Nakit Yönetimi 101
Nakit yönetimi tüm kuruluþlar hayatta kalmak için gerçekleþtirmeniz gereken önemli bir iþ bir süreçtir. Nakit yönetimi "homurtu" iþ çok için otomasyon kullanýr raðmen, gerisini mali karar verme insan zekadýr.

mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik  çýkarýlacak gerekebilir fatura) veya müþterilerinin kötü mükellefi kategorisinde, dayalý mevduat Öngörülen. Yatýrým gelir. 2. Nakit çýkýþlarý hesaplarý (örneðin, bordro) ödemek zorundadýr . Komisyonlarý;. yerel, eyalet ve federal yükümlülükler (örneðin, vergi, sosyal güvenlik, vb) sorumluluk hesaplarýna Ödeme (örneðin, sigorta, ipotek, kiralama, çalýþan seyahat giderleri). erken ödeme için ödeme indirim saðlar deðerli tedarikçileri. olan anlaþmalar Devamı…
Bir Saha Servis Ýþgücü Yönetimi Lideri ile bir Candid Sohbet
Saha servis iþgücü planlamasý ve optimizasyon köklü ClickSoftware, yüksek verimlilik, müþteri memnuniyeti ve operasyonel verimlilik ile iþ deðeri yaratma, on-demand ve þirket içi, otomatik iþgücü yönetimi ve optimizasyon çözümleri saðlar. "Sürekli planlama ve programlama" Onun patentli kavramý tüm hizmet yaþam döngüsü yönetimi alaný kapsar. TEC samimi bir soru-cevap bölümü sunuyor.

mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik  yönetimi yazýlým çözümü , müþteri iliþkileri yönetimi yazýlýmý deðerlendirmeleri , invision iþgücü yönetimi , mavi kabak iþgücü yönetimi yazýlýmý , iþgücü yönetimi satýcýlarý , müþteri iliþkileri yönetimi yazýlýmý yorum , çaðrý merkezi iþgücü yönetimi çözümü , iþgücü yönetimi yazýlýmý müþteri iliþkileri yönetimi yazýlýmý microsoft müþteri iliþkileri yönetimi yazýlýmý , saha servis otomasyonu yazýlým , koþullu iþgücü yönetimi ç Devamı…
Proje Portföy Yönetimi Sitesi Kayýp Fonksiyonel Baðlantý: Paydaþ Yönetimi
Bir projenin baþarýsý çeþitli paydaþ beklentileri ile belirlenir. Bazý birincil hissesini yatýrým getirisi görürseniz, diðerleri paydaþ iletiþim araçlarý paydaþ dinamiklerine onlarýn uyum kadar iyi olduðunu karlýlýk niyetli odaklanabilir.

mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik  ile tahrik edilir. Örneðin, müþteri yatýrým projenin dönüþ görebilirsiniz (ROI) birincil miktarý olarak, CEO su memurlarý ise (CEO) proje karlýlýk odaklanabilir. Sonuç olarak, PPM satýcýlar tarafýndan saðlanan paydaþ iletiþim araçlarý paydaþ dinamiklerine kendi uyum gibi sadece iyi. Paydaþ Yönetimi terimi proje paydaþ eldeki proje bir çýkarý olan tüm insanlar anlamýna gelir. Proje faaliyetleri yürütmek isteyenler,, proje yöneticileri, tedarikçiler, müteahhitler, Devamı…
BLM: Buzzword Yaþam Döngüsü Yönetimi
Kelimeleden yönetimi terim kullanýcýlar (BU) ve terim tüketiciler (BC) için iyileþtirme önemli bir alaný temsil eder. Terim yaþam döngüsü yönetimi (BLM) yazýlým sektöründe uygulanan kanýtlanmýþ bir disiplindir.

mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik  ile yaþýyor. Kelimeleden yönetimi terim kullanýcýlar için iyileþtirme önemli bir alaný temsil eder (BU, örneðin satýcýlarý, analist ve danýþmanlarý için) ve terim tüketiciler (BC, çoðunlukla son kullanýcýlar) . Buzzword yaþam döngüsü yönetimi (BLM) yazýlým sektöründe bu aðlama ihtiyacý uygulanan kanýtlanmýþ bir disiplindir. bir Buzzword nedir? bir terim fikirleri dizi anlamýna pazar kolektif zihin giren bir kelime veya kelime olduðunu. Gerçek bir terim olmak için, Devamı…
Sað Self servis Model Görev: Kurumsal Ýçerik Yönetimi Suite veya Best-of-cins Entegre?
Kuruluþlar, iç ve dýþ içeriðini yönetmek için self-servis modelleri arýyoruz. Ýçerik yönetim sistemleri yanýt veriyor, ancak daha sonra soru hangi olur tercih-bir all-in-one kurumsal içerik yönetimi paketi, ya da entegre, best-of-cins noktasý çözüm?

mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik  her seçeceðinizi karar verirken müþterilerine iki kere düþünmek yapmak onlarýn artýlarý ve eksileri var. ECM satýcýlarý ya satýn alýnmadan veya sol, sað ve merkez (bu sýk sýk oluyor yani) birleþtirilmesi gibi ECM piyasada büyük konsolidasyon son zamanlarda, karar süreci bulut olabilir. Örneðin, OpenText elde Hummingbird ; IBM satýn FileNet ve Oracle elde Stellent . Bu konsolidasyon ortasýnda gelin satýcýlarý bir fýrsat, diðer satýcýlar ile iþbirliði çözümleri Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi Yazýlýmý Toptan Daðýtým mantýklý mý? Bölüm 3: Amaç Toplantý
Teknoloji, uygulanmasý, kullanýmý ve bakýmý daha kolay hale gelmiþtir, çünkü, tedarik zinciri yönetimi yazýlým uygulamalarýný saðlayabileceði faydalarý ulaþmak için zorluklarý birçok kaldýrýldý.

mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik          kaynak. Örneðin, tahmin müþteri ya da pazar süreci         genellikle talep planlamasý adý verilen þartlarý, veya gayri yapýlýr         resmen her iþ ile. Daha doðru ve iþbirlikçi bu,         iþlemi daha çok, bir satýn alma ve kaynak tahsisi olacak bu         onlar ortaya gibi gerçek müþteri sipariþleri doðrultusunda olmasý. Talep         planlama yazýlýmý matematiksel tahmin teknikleri saðladýðý anlaþma Devamı…
Kurumsal Ýçerik Yönetimi Çözümü Ultimate Müþteri Deneyimi oluþturur
Iç içe bir web içerik yönetim satýcýdan ECM bileþenleri tam takým saðlayan kurumsal içerik yönetimi (ECM) satýcýya büyüdü. Bu paketi ile, müþterilerine nihai müþteri deneyimi saðlamaya yardýmcý olur.

mu teri ili kileri yonetimi inceleme rehberlik  Ýçerik Yönetimi Çözümü Ultimate Müþteri Deneyimi oluþturur servis odaklý mimari , SOA , veri depolarý /> Kurumsal Ýçerik Yönetimi Çözümü Ultimate Müþteri Deneyimi oluþturur Hans Mercx - Temmuz 5, 2013 Read Comments Kurumsal Ýçerik Yönetimi Çözümü Ultimate Müþteri Deneyimi oluþturur Hans Mercx - 7 Aðustos 2006 Giriþ Müþteriler kuruluþlardan daha fazla talep ediyorlar. Müþteri herhangi bir zamanda herhangi bir cihaz üzerinde kiþisel bilgi, almak istiyor. Þu anda, Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others