Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mu teri ili kileri yonetimi hint


Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr
THINKANALYTICS Kuzey Amerika'daki en büyük bilgi teknolojisi hizmetleri þirketlerinden biri ile bir ortaklýk anlaþmasý imzaladý. Neden CGI THINKANALYTICS 'yazýlýmý müþterilerine bir fark yaratmak için bekliyor?

mu teri ili kileri yonetimi hint  Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D.         Geller          - Eylul         22, 2000 Etkinlik         Özet         THINKANALYTICS yapay zeka kullanarak bir uzman olarak hayatýna baþladý         iliþkisel veritabanlarý sýkýþtýrmak ve veri madenciliði için. için Onlar yetenekli oldu Devamı…
Talep Yönetimi
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mu teri ili kileri yonetimi hint


Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi R
Üreticiler sürekli müþteri memnuniyetini artýrmak için nasýl ele almalýdýr, sorun haline gelmeden zinciri sorunlarý tedarik belirlemek ve düþük üretim maliyetleri. Bu podcast, Lyndsay Wise ve Robert yararlarý iþ zekasý tartýþmak Abate bu konularý ele yardýmcý olmak için saðlar.

mu teri ili kileri yonetimi hint  Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments , TEC araþtýrmalar duymak analisti Lyndsay Wise ve RCG Bilgi Teknoloji Robert üreticileri tedarik zincirlerini optimize etmek ve müþteri memnuniyetini artýrmak için iþ zekasý (BI) nasýl kullanabileceðinizi tartýþmak Devamı…
Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi
Dell Bilgisayar Internet tabanlý, otomatik müþteri destek saðlamak için planlarýný açýkladý.

mu teri ili kileri yonetimi hint  Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi müþteri destek hizmeti , müþteri destek hizmetleri , müþteri destek yazýlýmý , destek müþteri , teknik müþteri desteði , Web müþteri desteði /> Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Dell   Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R.A. Krause   - 3 Eylül 1999 Etkinlik   Özet 25 Aðustos günü ,   Dell Computer Corporation, Internet üzerinden, Devamı…
ROI Sistemleri Mutlu Müþteri sayesinde Oran AykýrýSTRASBOURG
Zevk ROI Systems müþterilerine saðlanmasý ile uyum halinde sadece ürün geliþtirme açýsýndan strateji 'görünüþte personel ve satýcýlar geniþleme ve þirket büyüme açýsýndan amorti edilmiþtir. Bu geleneksel olarak daha cýzýrtýlý ürün, daha yaygýn coðrafi kapsama alaný ve / veya keskin dikey odak lanse bile çok daha büyük bir rakip kasvetli sonuçlarý ve neredeyse hiç yeni hesap gönderdiðiniz bu gün hoþ bir haber olarak gelmelidir.

mu teri ili kileri yonetimi hint  ROI Sistemleri Mutlu Müþteri sayesinde Oran AykýrýSTRASBOURG ROI Sistemleri Mutlu Müþteri sayesinde Oran AykýrýSTRASBOURG P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti Son zamanlarda ,    ROI Sistemleri , Inc (www.roisystems.com),   merkez ile geniþletilmiþ ERP yazýlým sistemleri özel bir saðlayýcý,   Minneapolis, MN, içinde 2002 yýlý için karlýlýk bildirdi. ROI gelir   önemli bir artýþ ise ve çalýþan sayýsý bildirildi,% 6 üzerinde büyüdü Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi: Hizmet Parça Fonksiyonel Kapsamý Morphing
Özetin özeti iþ meydan yedek ve yedek parça stok maliyetini en aza indirerek varlýklar kesintilerini en aza indirmek için. Bu zorluklarýn üstesinden gelebilmek için, aðýr yatýrýmlar geniþ yedek ilan yedek parça aðlarý yapýlmýþtýr.

mu teri ili kileri yonetimi hint  deyiþle, bu þirketler bir müþteri hizmetleri hedef seviye ve desteklemek için gerekli envanter deðeri arasýndaki iliþkiyi anlamalarýna yardýmcý olmak için eðilimindedir. Bu amaçla, onlar optimum düzeyde ve her stoklama kademe de taþýmak için parçalarýn karýþýmý, verilen bazý sermaye yatýrým hedefleri ve müþteri hizmetleri düzey hedefleri belirlemek için ikmal mantýðý ile tahmin birleþtirir. Yaklaþýk yüzde 100 müþteri hizmet düzeylerini arzu edilir mamul, farklý Devamı…
Manugistics Tedarikçi Ýliþkileri Yönetimi Çözümü öngörülüyor
SRM Manugistics 'lansmaný bu E & HT pazarýnda daha büyük bir iddia, onun ezeli düþmaný i2 Teknolojileri yakýn özel alaný hissesini niyetinde olduðunu açýk bir delilidir.

mu teri ili kileri yonetimi hint  çözüm baþlattý i2, uzak müþteri cezbetmek         ay önce. Pazara daha hýzlý olmasýnýn yaný sýra, I2 bölümüne sahip olduðu ve         geç içeriði, (Daha fazla bilgi için i2 görmek i2 SRM ile sunuyor         Teknolojileri) Fast Lane Life In yaþýyor. Manugistics PARTMINER dayanýr ,         olan veritabaný bir online elektronik pazar saðlayýcý 15 üzerinde kapsar         yüksek teknoloji ekipman 2.000 den fazla üreticilerin milyon Devamı…
Açgözlü Satýcý onun Kurumsal Varlýk Yönetimi Potansiyel Geniþletiyor
IFS müþterilerine sunmak için çok þey var. Onun IFS Uygulamalarý paketi þimdi hýzlý veri alýmý için bir varlýk yaþam döngüsü yönetimi modülü sahiptir. IFS de uluslararasý standartlara güçlü bir baðlýlýk vardýr ve iSC, deniz ve deniz operasyonlarý uzmanlýk kendi satýn ile.

mu teri ili kileri yonetimi hint  kurumsal kaynak planlamasý saðlar müþteri iliþkileri yönetimi de dahil olmak üzere (ERP) iþlevi, (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM), kurumsal performans yönetimi (CPM), EAM ve bakým, onarým ve revizyon (MRO) özellikleri. Önemli iþ süreçlerini içine bu tercüme, mühendislik, üretim, hizmet yönetimi, varlýk yönetimi ve benzeri için bu çözümler, sorunsuz þirketlerin yalýn kurumsal kavramlar, maliyetleri kontrol, projeleri yönetmek, Devamı…
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Temel Performans ve Ücret Yönetimi?
Stratejik insan sermayesi yönetimi (HKM) çözümleri kuruluþlarýn kurumsal hedefleri ile yönetici ve çalýþanlarýn hizalayarak bir rekabet avantajý onlarýn insanlarý dönüþtürmek yardýmcý olabilir. Anahtar HCM uygulamalarý ve faaliyet gelirleri büyüme arasýnda istatistiksel ve nedensel bir iliþki þimdi var.

mu teri ili kileri yonetimi hint  ve üzerine merkezli olduðunu gösterir sonraki yönetim ve karar verme için daha iyi veri saðlar. Ayrýca, katýlýmcýlarýn yüzde 38 i ÝK teknoloji ve dýþ kaynak çözümleri için önümüzdeki 12 ay içinde bütçe beklentileri böylece bu öncelikleri desteklemek için gerekli hizmetleri ve araçlarý fon saðlayarak, bazý durumlarda kadar 9 olarak yüzde, artýþ olacaðýný belirtti. ÝK Uygulamalarý bir Shift kanýtý Her yýl, CedarCrestone HCM Ankette ayrýca iþ gücü teknolojileri Devamı…
Proje Portföy Yönetimi Sitesi Kayýp Fonksiyonel Baðlantý: Paydaþ Yönetimi
Bir projenin baþarýsý çeþitli paydaþ beklentileri ile belirlenir. Bazý birincil hissesini yatýrým getirisi görürseniz, diðerleri paydaþ iletiþim araçlarý paydaþ dinamiklerine onlarýn uyum kadar iyi olduðunu karlýlýk niyetli odaklanabilir.

mu teri ili kileri yonetimi hint  ile tahrik edilir. Örneðin, müþteri yatýrým projenin dönüþ görebilirsiniz (ROI) birincil miktarý olarak, CEO su memurlarý ise (CEO) proje karlýlýk odaklanabilir. Sonuç olarak, PPM satýcýlar tarafýndan saðlanan paydaþ iletiþim araçlarý paydaþ dinamiklerine kendi uyum gibi sadece iyi. Paydaþ Yönetimi terimi proje paydaþ eldeki proje bir çýkarý olan tüm insanlar anlamýna gelir. Proje faaliyetleri yürütmek isteyenler,, proje yöneticileri, tedarikçiler, müteahhitler, Devamı…
Podcast: Ýþ Performans Yönetimi için bir Proje Yöneticisi Kýlavuzu
Iþ performansý yönetimi (BPM) iþ hemen hemen her alanýna geniþletti gibi, proje yöneticileri onlarýn yumuþak yönetim becerilerini geniþletmek edilmiþtir. Proje yöneticileri hizmet sunumu, optimize iþlemleri ve müþteri memnuniyetini artýrmak düzene BPM ödünç ne öðrenin.

mu teri ili kileri yonetimi hint  operasyonlarý düzene saðlamak ve müþteri memnuniyetini artýracak. Bu podcast, TEC analistler Neil Stolovitsky ve Lyndsay Bilge BPM proje yönetimi içinde oynadýðý artan rolünü tartýþmak için oturup. tüm 07:20 dakika podcast Dosyayý indirdikten veya daha sonra oynatmak için kaydetmek tarafýndan. Bu bölüm aþaðýdaki sorularý inceler: Iþ performansý yönetimi (BPM) proje yönetimi ile ilgili nasýl? Nasýl proje yöneticileri bir projede yer alan paydaþlarýn gidermek için BPM Devamı…
Ana Kurumsal Bayiler Ýçerik Yönetimi tutun baþlayýn Birinci Bölüm: PCM Sistem Özellikleri
Þirketler yasal uyumluluk, küreselleþme, talep toplama ve tedarik zinciri düzene gibi daha önemli çabalarý yararlanmak için kendi yapýlandýrýlmýþ veri ve yapýlandýrýlmamýþ içeriði eylemleri temizlemek için ihtiyaç acý farkýna varmaktadýr.

mu teri ili kileri yonetimi hint  veri ve sorunsuz bir müþterinin mevcut entegre edilebilir   kurumsal mimari, ideal tüm verileri çoðaltma ortadan kaldýrarak ve yapma   diðer uygulamalar için kullanýlabilir merkezi müþteri, tedarikçi veya ürün bilgileri   kuruluþ çapýnda. SAP,   IBM, ve genel kurumsal satýcýlar gibi sorunlarýn doðal çözmek gerekir   farklý sistemler ikamet eden verilere, iþletmeler olarak acý oluyor   kendi yapýlandýrýlmýþ veri ve yapýlandýrýlmamýþ içeriði temizlemek Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others