Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » mu teri ili kileri yonetimi goru melerle ilgili raporlar


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » mu teri ili kileri yonetimi goru melerle ilgili raporlar


Oracle Güçlü Kar Raporlarý
14 Aralýk, Oracle Corporation 30 Kasým 1999 tarihinde sona eren dönem için rekor ikinci çeyrek sonuçlarýný açýkladý. Toplam gelir $ 2,3 milyar büyürken çeyrek için net gelir, 384.000.000 $, ya da hisse baþýna 0,26 $% 40 arttý. Bu bir yýl önce ayný dönemde 274.000.000 $, ya $ hisse baþýna 0.19 $ ve 2,1 milyar gelir net gelir karþýlaþtýrýr.

MU TERİ İLİ KİLERİ YONETİMİ GORU MELERLE İLGİLİ RAPORLAR: Raporlarý P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   Oracle Corp in ikinci çeyrek kazanç bile en aþan, yüzde 40 yükseldi   geçen ay þirketin üst düzey yöneticileri tarafýndan yapýlan iyimser tahminler. Ile   büyük ölçüde Y2K sorunlarýný giderme yapýlan eski-line þirket, satýþ için toplayýp   Oracle ýn amiral gemisi veritabaný ve uygulama yazýlýmý, þirket dedi. Buna ek olarak,   hýzlý büyüyen internet þirketleri onlarý yönetmenize
05.07.2013 16:23:00

MAPICS Kasvetli Mali 1999 4% Büyüme raðmen Katý Karlýlýk Raporlarý
27 Ekim'de, MAPICS, Inc gelir ve dördüncü çeyrek ve 30 Eylül 1999 tarihinde sona ermiþ mali yýl için net gelir bildirdi. Mali 1999, toplam gelirleri mali 1998 yýlýnda 129.700.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda 134.700.000 $ olarak gerçekleþti. Net dönem karý 18.700.000 $, ya da önceki yýl hisse baþýna 0,81 $ (seyreltilmiþ) ile karþýlaþtýrýldýðýnda dolar, 13.2 milyon dolar veya hisse baþýna 0.62 (seyreltilmiþ) olarak gerçekleþti.

MU TERİ İLİ KİLERİ YONETİMİ GORU MELERLE İLGİLİ RAPORLAR: Raporlarý P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments MAPICS   Kasvetli Mali 1999 4% Büyüme raðmen Raporlar Katý Karlýlýk    P.J. Jakoljevic - 3 Kasým 1999 Etkinlik   Özet Ekim de   27, MAPICS, Inc dördüncü çeyrek için gelir ve net gelir bildirdi ve   30 Eylül 1999 tarihinde sona eren mali yýl. Dördüncü mali çeyrek için toplam gelirleri   yýl önceki dönemde 39.100.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda 33.900.000 $ olarak gerçekleþti.   Çeyrek net karý, 2.8
05.07.2013 16:23:00

Brio Teknoloji Kayýt Ýkinci QuarterEarnings Raporlarý
M2 Presswire - 22 Ekim 1999 - Brio Technology, Inc (NASDAQ: Bryo) bugün 30 Eylül 1999 sona eren ikinci mali 2.000 çeyreði için 30.700.000 $ gelir elde bildirdi. Bu 1999 karþýlaþtýrýlabilir mali çeyreðinde 20.100.000 $ bir% 53 artýþý ifade etmektedir.

MU TERİ İLİ KİLERİ YONETİMİ GORU MELERLE İLGİLİ RAPORLAR: Raporlarý M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet M2 Presswire   - 22 Ekim 1999 - Brio Technology, Inc (NASDAQ: Bryo) bugün gelirleri bildirdi   30 Eylül 1999 sona eren ikinci mali çeyrek için 2.000 $ 30.700.000 deðildir.   Bu karþýlaþtýrýlabilir mali çeyreðinde 20.100.000 $ bir% 53 artýþý ifade etmektedir   1999. Çeyrek net karý bir defaya mahsus hariç $, 2.8 milyon   20.200.000 $ faaliyet giderleri Sqribe edinimi ile ilgili   Technologies Corp ve
05.07.2013 16:23:00

QAD Üçüncü Çeyrek Raporlarý - Gelir 56 Yüzde Yükseldi
23 Kasým'da, QAD Inc 31 Ekim 1999 tarihinde sona eren üçüncü mali çeyreði için toplam gelir, geçen yýlýn ayný çeyreðinde $ 36.400.000 dan, 56.700.000 $ için yüzde 56 artýþ olduðunu bildirdi. Lisans gelir 20.600.000 $, önceki yýllýk dönemde 17.100.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda yüzde 21 oranýnda bir artýþ oldu. 1.300.000 $ toplam bir defaya mahsus vergi ücretleri hariç, QAD 3.200.000 $, ya da 0,11 $ hisse baþýna seyreltilmiþ kaybý üçüncü mali çeyrek için net zarar bildirdi. Bir defaya mahsus vergi ücretleri 1.300.000 $ dahil olmak üzere, üçüncü çeyrek için QAD net zararý 4.500.000 $ veya 0,15 $ hisse baþýna seyreltilmiþ kaybý oldu. Bu geçen yýlki ile karþýlaþtýrýr

MU TERİ İLİ KİLERİ YONETİMİ GORU MELERLE İLGİLİ RAPORLAR: Yükseldi P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   Karl F. Lopker, QAD CEO su, Bizim üçüncü çeyrek büyüme belirtti   Þimdi sonuçlarý gösteriyor anahtar bir dizi strateji nedeniyle oldu. Bunlar:   satýn alma yoluyla yapýlan bizim coðrafi geniþleme, geniþleyen devam   QAD Global Hizmetler Ýþ ile hizmet için talep ve artan talebi   bizim Web etkin kullanýlabilir / PRO 9.0 MFG. Bizim maliyeti yapýlarý yaný sýra, hizalama   hedef seviyeleri ile
05.07.2013 16:23:00

Ýnternet Reklam Yükseliþi veya Güz
Ýnternet reklamcýlýðý sektöründe çökmesine ilgili? Bazý uzmanlar öyle düþünüyorum. Araþtýrmacýlar ve giriþimciler o kadar emin deðil

MU TERİ İLİ KİLERİ YONETİMİ GORU MELERLE İLGİLİ RAPORLAR: Güz D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet Ýki köþe yazarlarý   baðýmsýz internet reklamcýlýðý için ölüm çaný çalmasýna sebep oldu. Geniþ ölçüde   saygýn kullanýlabilirlik uzmaný Jakob Nielsen inandýðý binanýn stratejisi   reklam alaný satýþ gelirleri elde dayalý iþletmeler artýk geçerli olduðunu.   Infoworld köþe yazarý Dylan Tweney daha da ileri gidiyor ve ölümü tahmin   Ýnternet reklam sektöründe. Tweney azalan týklama
05.07.2013 16:18:00

Perakendeciler, Tüketiciler ve Durgunluk: Fýrtýna Ayrýþma
Son ekonomik kriz kapýlarýný kapatarak her büyüklükteki perakendeciler vardýr. Kapak tarafýnda, tüketiciler iþten çýkarmalar ve marka güven eksikliði nedeniyle cepleri sýkma vardýr. Peki, fýrtýna ayrýþma perakendeciler ve tüketiciler?

MU TERİ İLİ KİLERİ YONETİMİ GORU MELERLE İLGİLİ RAPORLAR: Ayrýþma Sherry Fox - Temmuz 5, 2013 Read Comments Perakende Sektöründe Devlet genel için , bu hiçbir yerden geliyor gibiydi ve Lehman Brothers Holding düþüþü ile kriz moduna girdi. Tam olarak ne? Durgunluk, ekonomik aþaðý, mali kriz olarak anýlýr olmuþtur. Bir gecede, zaten sýkýntýlý finansal piyasa artýk son derece deðiþken bir seyir izlemiþtir. 20 Kasým 2008 tarihinde, Dow Jones Industrial Average deneyimli en büyük bir günlük nokta kaybý (7,552.29 bir beþ yýlýn en
05.07.2013 23:50:00

Microsoft Finans için XML Özellikler Komitesi Katýldý
Microsoft (NASDAQ: MFST) uygulamalar arasýnda mali raporlar çevirmek için bir XML tabanlý standart baþlatmak için Geniþletilebilir Ýþ Raporlama Dili (XBRL) komitesi katýldý. Eskiden Geniþletilebilir Finansal Raporlama Biçimlendirme Dili (XFRML) olarak bilinen, dil þirketlerin mali raporlar alýþveriþi için internet kullanýmý için izin vermelidir.

MU TERİ İLİ KİLERİ YONETİMİ GORU MELERLE İLGİLİ RAPORLAR: Katýldý M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Microsoft Finans XML Özellikler Komitesi Katýldý          M.         Reed-2 Mayýs 2000 Etkinlik         Özet         Nisan Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) kendi üyeliði ile açýkladý         Uluslararasý Geniþletilebilir Ýþ Raporlama Dili (XBRL) Projesi         Komite, bu XBRL geliþtirmek ve baþlatmak için yardýmcý oluyor. XBRL ücretsiz, yeni         Geniþletilebilir Ýþaretleme
05.07.2013 16:34:00

SAP Onun Personel azalma ortasýnda Diðer Ýþ Out Farms
Orta piyasa yoðunlaþýyor ve her satýcý bir güç ilgili savaþ tehdidi ekran sergiliyor için savaþ olarak, SAP kýsmen onun ABD operasyonlarýnda gerekli maliyet düþürücü egzersiz karþý koymak amacýyla adlý yardýmcý olmak için dönüyor

MU TERİ İLİ KİLERİ YONETİMİ GORU MELERLE İLGİLİ RAPORLAR: ERP seçimi , online muhasebe yazýlýmý , web tabanlý muhasebe yazýlýmý , erp sistemleri karþýlaþtýrmak , araçlar erp , , erp sistemi satýcýlarý , iyi erp yazýlým , sistemleri CRM erp , erp yazýlýmý karþýlaþtýrma /> SAP Onun Personel azalma ortasýnda Diðer Ýþ Out Farms P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Onun Personel azalma ortasýnda SAP Çiftlikleri Diðer Ýþ Out          P.J.         Jakovljevic          - Aralik         18,
05.07.2013 18:50:00

IFS Lobi Konuþma = Azalmýþ Müþteri Güven Tamed Büyüme + Devamý Zararý + Yarýþmacýlar Artan
Brezilya'da Yýlýn Computerworld Biliþim Þirketi tanýk olarak IFS kayda deðer bir küresel rakip haline olsa da, uzun süren kayýplarý öncelikle nedeniyle önemli Kuzey Amerika pazarýnda durdurduklarýný belirtileri gösteren ve görevdeki güçlü yükselmiþtir 'lobi konuþma' kampanyalarý olmuþtur satýcýlarý.

MU TERİ İLİ KİLERİ YONETİMİ GORU MELERLE İLGİLİ RAPORLAR: Artan P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments IFS Tamed Büyüme + Devamý Zararý + Artan Yarýþmacýlar Lobi Konuþma =         Müþteri Güven Azalmýþ          P.J.         Jakovljevic          - Haziran         15, 2001 Etkinlik         Özet         17 Mayýs günü, IFS Sanayi ve Finansal Sistemleri AB , bir Ýsveç orta piyasa iþ uygulamalarý satýcý, sunuldu,         üst üste ikinci yýl için, Computerworld ile
05.07.2013 18:50:00

Üretim Ortamlarý için Microsoft Dynamics AX 4.0
Bu Dr Scott Hamilton, Microsoft Dynamics AX Kullanma Tedarik Zinciri Yönetimi kitaptan özet bölümün bir yeni baský devam ediyor. Bu ikinci bölümünde, üretim iþletmelerinde sistem kullanýmý ile ilgili tasarým faktörleri kaplýdýr.

MU TERİ İLİ KİLERİ YONETİMİ GORU MELERLE İLGİLİ RAPORLAR: yönetimi , CRM , muhasebe uygulamalarý /> Üretim Ortamlarý için Microsoft Dynamics AX 4.0 Dr. Scott Hamilton - Temmuz 5, 2013 Read Comments tedarik zinciri yönetimi için (SCM) etkili olduðu, (ERP) sistemi gereklidir entegre kurumsal kaynak planlamasý. ERP sistemi kullanarak öðrenmek ve kullanmak (veya bazen sert) sistem kolaylaþtýrmak birçok tasarým faktöre baðlýdýr. Kullanma Tedarik Zinciri Yönetimi son yayýnlanan kitap Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX kullanarak ilgili
05.07.2013 23:50:00

Sizin Maðaza Müþteri odaklý mý?
En perakendeciler müþteri odaklý olduðunu söylemek olabilir, ama bu gerçekten ne anlama geliyor? Sonuçta, sadece bir müþteri hizmet ve müþterinin özel ihtiyaç ve memnuniyeti merkezleme arasýnda büyük bir fark vardýr.

MU TERİ İLİ KİLERİ YONETİMİ GORU MELERLE İLGİLİ RAPORLAR: James E. Dion - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ maðaza müþteri odaklý mi? Müþteri odaklý bile ne anlama ediliyor mu? Açýkçasý, çoðu futbol ya da çalýþan maðazalar da müþteri odaklý olduðunu söyleyebilirim, ve müþteriler olmadan, kendi maðaza yok olacaðýný iþaret olur. Ve haklýlar. Ancak, sadece, var olan bazý ayakkabý ve ekipmanlarý çorap, maðaza açarak, ve para toplamak için personele sahip, müþteri odaklý olarak ayný deðildir. Müþteri odaklý olmak her
05.07.2013 23:49:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others