Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler


INFIMACS MRO için MRP ilgili övünme
Aþamalý olarak hedef pazar için çok önemli olduðunu ve kolayca rakipleri tarafýndan taklit deðildir iþlevselliði çerez ekleyerek sayesinde, ilgili gibi havacýlýk firmalarý, sözleþme üreticileri olarak proje temelli ayrýk orta piyasa üreticileri için kalýcý bir çözüm sunmayý adil bir çekim var devam ediyor elektronik bileþenler ve MRO kuruluþlarýn.

mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler  Onarým ve Revizyon (MRO) müþteriler stok kalemi durumuna göre MRP (Malzeme Kaynak Planlama) çalýþmasýný saðlar, onun amiral gemisi INFIMACS II ERP çözümü önemli bir yeni özelliði duyurdu. Servis, onarým ve müþterilerinin ürün revizyon ile anlaþma, Öðe Durumu Kodu Yetenek dahil bu þirketlerin ihtiyacýný giderir, özellikle uçak ve ilgili bakým kuruluþlarý, hem de diðer iþletmeler için oluþturduðunuz öðe durumuna göre stok. Bu iþlev, öðe durumuna göre envanter Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler


Havacýlýk Sanayi Teknik Personel Yönetim Sistemleri
Havayolu sektöründe, uçak bakým gün boyunca yapýlmasý gereken bir faaliyettir, bu nedenle bakým personeli her zaman mevcut olmalýdýr. Operasyonun karmaþýklýðý bir bakým personeli yönetim sistemi olan ihtiyacý artýrmaktadýr.

mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler  Ancak, havayollarý, maliyetlerini azaltmak müþteri hizmetleri belirli bir düzeyde tutmak ve daha verimli süreçler için her gün mücadele gerekir, ve bu hat bakým çalýþmasý denetçiler ve mühendisler üzerinde daha fazla baský oluþturur. Bizi yazýlým ve teknoloji bu sorunlarý çözmeye yardýmcý olmak için sunduðu seçenekler hakkýnda konuþalým. Bakým Personel Yönetim Sistemleri yardým ve hat bakým denetçiler gerçekleþtirmek için var ve birçok sistem olduðunu fark Devamı…
Teknik Personel Yönetim Sistemi Horizon Planlama
Havayollarý, maliyetleri azaltmak için her gün mücadele müþteri hizmet düzeyini korumak ve daha verimli süreçler var ve bu hat bakým denetçiler ve mühendisler üzerinde daha fazla baský koyar. Bir bakým personeli yönetim sistemi yararlý olabilir yerdir.

mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler  için her gün mücadele müþteri hizmet düzeyini korumak ve daha verimli süreçler var ve bu hat bakým denetçiler ve mühendisler üzerinde daha fazla baský koyar. Bir bakým personeli yönetim sistemi yararlý olabilir yerdir. Bu serinin ilk bölümünde, böyle sistemin özellikleri tartýþýldý. Bu son bölümde, ben sistemin planlama ufku ve olanaklarý ele alýnacak. planlama ufku , ama ayný zamanda bakým yöneticileri ya da yöneticileri kýsa vadede sorunlarý çözmek veya stratejiler Devamı…
Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr
THINKANALYTICS Kuzey Amerika'daki en büyük bilgi teknolojisi hizmetleri þirketlerinden biri ile bir ortaklýk anlaþmasý imzaladý. Neden CGI THINKANALYTICS 'yazýlýmý müþterilerine bir fark yaratmak için bekliyor?

mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler  Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D.         Geller          - Eylul         22, 2000 Etkinlik         Özet         THINKANALYTICS yapay zeka kullanarak bir uzman olarak hayatýna baþladý         iliþkisel veritabanlarý sýkýþtýrmak ve veri madenciliði için. için Onlar yetenekli oldu Devamı…
i2 Üçüncü Çeyrek Sonuçlarý Olaðan Hikayesi var
i2 Teknolojileri baþka bir yýldýz çeyrek tamamlar. Baþarý hiç sýkýcý hale gelir?

mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler  bir ve iki mevcut müþterileri ile, Sanjiv Sidhu dedi         i2 Yönetim Kurulu Baþkaný ve CEO su. Kmart Siemens ve Caterpillar biri haline katýldý         i2 Yeni Ekonomi programýna kaydolmak için ilk üç müþteri,         þirketleri agresif dönüþtürmek için e-iþ çözümleri kullanmanýza yardýmcý olmak için tasarlanmýþtýr         iþlerini internette daha müþteri odaklý ve rekabetçi olabilmek için         ekonomi. (i2 bak Devamı…
CRM Sunucu Saðlamlýk Önemi
Bugünün yazýlým çýlgýnlýk ve yatýrým maksimum getiriyi saðlayan uygulamalar için artan talep ile, birçok þirket güvenilirliði, kesinti, ve ölçeklenebilirlik gibi konularda odaklanmak için baþarýsýz oldu. 1991 yýlýndan bu yana, Touchtone Corporation, geliþmekte olan ve bir istemci / sunucu müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) uygulamasý korumak için çabalarýný adadý ve yerli OS/400 CRM çözümü ile 750'den fazla IBM AS/400 ve iSeries müþterilerine donatmýþtýr.

mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler  CRM Sunucu Saðlamlýk Önemi müþteri iliþkileri yönetimi> müþteri iliþkileri yönetimi faydalarý , müþteri iliþkileri yönetimi en iyi uygulamalarý , müþteri iliþkileri yönetim þirketleri , müþteri iliþkileri yönetim danýþmaný , müþteri iliþkileri yönetim danýþmanlýðý , müþteri iliþkileri yönetimi crm , müþteri iliþkileri yönetimi crm yazýlýmý , müþteri iliþkileri yönetimi CRM sistemi , müþteri iliþkileri yönetimi taným , müþteri iliþkileri Devamı…
Nakit Yönetimi 101
Nakit yönetimi tüm kuruluþlar hayatta kalmak için gerçekleþtirmeniz gereken önemli bir iþ bir süreçtir. Nakit yönetimi "homurtu" iþ çok için otomasyon kullanýr raðmen, gerisini mali karar verme insan zekadýr.

mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler  çýkarýlacak gerekebilir fatura) veya müþterilerinin kötü mükellefi kategorisinde, dayalý mevduat Öngörülen. Yatýrým gelir. 2. Nakit çýkýþlarý hesaplarý (örneðin, bordro) ödemek zorundadýr . Komisyonlarý;. yerel, eyalet ve federal yükümlülükler (örneðin, vergi, sosyal güvenlik, vb) sorumluluk hesaplarýna Ödeme (örneðin, sigorta, ipotek, kiralama, çalýþan seyahat giderleri). erken ödeme için ödeme indirim saðlar deðerli tedarikçileri. olan anlaþmalar Devamı…
Peregrine Konvansiyonel Bilgelik Of Face Sinekler
Bir B2B servis çalýþan noktasý doðru, bu iþlem ücretleri kapmak için mi? Peregrine belki deðil diyor.

mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler   Benzer ürünleri ile         müþteriler iþlem baþýna sabit bir ücret veya yüzde ödeme beklenir         Pazarda operatöre her bir iþlemin maliyeti,. Durumda         belge transferleri, o zamandan beri Get2Connect önemli bir bileþeni         ömür boyu varlýk izleme saðlamak için tasarlanmýþtýr, ücret tabanlý olabilir         Belge büyüklüðüne. Peregrine en         duyuru bir müþterinin ücretleri dayandýðý bir yeni model, Devamı…
Tedarik Zinciri Cephesinde i2 Teknolojileri
i2 Teknolojileri son on iki ay içinde gelir 456.000.000 $ ile tedarik zinciri yönetimi yazýlým en büyük ve en hýzlý büyüyen satýcý ve son beþ yýlda% 48 ortalama büyüme oranýdýr. Güçlü bir satýþ ve pazarlama makine ve kurumsal geliþim stratejisi tarafýndan körüklenen, i2 Y2K ve sonrasýnda liderliðini koruyacaktýr.

mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler  Entegrasyon Dili). Ayrýca, I2       müþterilerine izin dikey sektör þablonlarý bir dizi sunuyor       bunlarýn modellenmesi çaba baþlamak atlamak. Þek. 2 Satýcý   Zorluklar vizyonuna teslim: mümkün gebe ve ifade ederken       mimari vizyonlar, i2, tam geliþmiþ teslim olarak daha az baþarýlý olmuþtur       bug-ücretsiz uygulamalar onlara destek. Müþteriler ve üçüncü taraf entegratörleri       çoðu kez uygulanmasý oldukça ilerlemiþ durumda. Devamı…
i2 E-Ýþ Stratejisi Duyurdu
"Pazar lideri i2 Technologies tedarik zinciri yönetimi yazýlýmý arenada bu yýlki türbülans nispeten yarasýz ortaya çýkmýþtýr. Internet iþ stratejilerinin geliþtirilmesine önemli olarak temel ürünler konumlandýrma iken þimdi, i2 yeni alanlara geniþletiyor. Kendi kullanýcý toplantýsýnda 13 Ekim i2 Las Vegas yýl sonuna kadar gemi nedeniyle sipariþ alma için bir e-ticaret yazýlým paketi ayrýntýlarý, yönetmek web sitesi içeriði ve saðlayan fiyat týrnak, saðlamasý bekleniyor. Ayrýca olacak bir online pazar tanýtacak i2 tedarik zinciri planlama ve iþbirliði paketi ile güçlendirilmiþ ve istediði herhangi bir þirket için açýk olacak

mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler  için baþarýsýz   gerçekten onlarý müþteri ihtiyacý olanlarýn eline DDQ gibi. Ýnternet   bir kurumsal birleþtirerek, bu görünürlük saðlamak için ideal bir ortam saðlar   müþterileri ile. Benzer þekilde, Ritim Alým Satým Hizmetleri baþýnda ele   tedarik zincirinin, müþteri sipariþleri içine görünürlük ile tedarikçiler saðlamak   ve daha hassas bir malzeme ihtiyaç tahmin saðlayan. Kullanýcý   Öneriler Eðer tarihi   herhangi bir gösterge saðlar, i2 Devamı…
2.006 PMI Araþtýrma Konferansý Ýþ Topluluðu ile Proje Yönetimi Disiplin Baðlantý amaçlar
2006 PMI Araþtýrma Konferansý proje yönetim araþtýrma gidiyor yönü ölçme için mükemmel bir mekan oldu. Portföy yönetimi ve program yönetimi alanlarýndan sunumlarý proje portföy yönetimi çözümleri için artan talebi onaylayýn.

mu teri ili kileri yonetimi dan manl ile ilgili teknik incelemeler   bir proje yönetimi alanýnda terimlerin bir bilgi tabaný ortaya koyan Proje Yönetimi (CAPM) , bir Certified Associate. bir Proje belirli bir eðitim ve deneyim þartlarý yerine kendisi için Management Professional (PMP) , profesyonel davranýþ kurallarý uymak için kabul etti ve ve objektif deðerlendirmek için tasarlanmýþ bir sýnav geçti proje yönetimi bilgi ölçmek. Konferans Gündem class= articleParagraph > 2006 PMI Araþtýrma Konferansý nda Bu yýlýn temasý 19 Temmuz 16 Montreal, Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others