Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mu teri ili kileri yonetimi anlam


Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr
THINKANALYTICS Kuzey Amerika'daki en büyük bilgi teknolojisi hizmetleri þirketlerinden biri ile bir ortaklýk anlaþmasý imzaladý. Neden CGI THINKANALYTICS 'yazýlýmý müþterilerine bir fark yaratmak için bekliyor?

mu teri ili kileri yonetimi anlam  Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D.         Geller          - Eylul         22, 2000 Etkinlik         Özet         THINKANALYTICS yapay zeka kullanarak bir uzman olarak hayatýna baþladý         iliþkisel veritabanlarý sýkýþtýrmak ve veri madenciliði için. için Onlar yetenekli oldu Devamı…
Talep Yönetimi
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mu teri ili kileri yonetimi anlam


Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi
Dell Bilgisayar Internet tabanlý, otomatik müþteri destek saðlamak için planlarýný açýkladý.

mu teri ili kileri yonetimi anlam  Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi müþteri destek hizmeti , müþteri destek hizmetleri , müþteri destek yazýlýmý , destek müþteri , teknik müþteri desteði , Web müþteri desteði /> Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Dell   Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R.A. Krause   - 3 Eylül 1999 Etkinlik   Özet 25 Aðustos günü ,   Dell Computer Corporation, Internet üzerinden, Devamı…
H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket
Kimya þirketi H.B. Fuller müþteri hizmet düzeylerini iyileþtirmek için Internet kaldýraçlý vardýr.

mu teri ili kileri yonetimi anlam  H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket Olin Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Þirket         Sayý H.B. Fuller Þirket bir küresel özel kimyasallar üreticisi         $ 1,3 Milyar aþan yýllýk satýþ ile. Þirket pazarlar ve üretmektedir         binlerce ürünler dahil olmak üzere yapýþtýrýcýlar, sýzdýrmazlýk ürünleri ve kaplama kullanýlan         otomobil den Devamı…
Podcast: Ne Daðýtým için ERP Devrim Kiþisel Organizasyon anlamýna gelir
Bugün, küreselleþme iþ bir yolu haline geliyor. Büyük kutu perakendeciler ile, tedarikçi iliþkileri yönetimi (SRM) kuruluþlarýn iþ yapmak ne kadar önemli bir bileþeni haline gelmiþtir. Bu podcast, Epicor gelen Rodney Kanat ERP ele - Daðýtým yazýlým ve SRM çözümleri.

mu teri ili kileri yonetimi anlam  [o] daha iyi bir terim olmadýðý için, komisyoncu saðlar, mal ve hizmet yine olan, sen yerine getirilmesi konum, özellikle üçüncü parti lojistik tarafýnda, hemen hemen her þeyi bir maliyeti vardýr. Kesinlikle ürün dokunmadan, ya da süreç dokunmadan deðil bir þey, ben [demek] gerekir, deðil mi ürünü kendi çünkü. Çoðu durumda, bu ambalaj ve ambalaj etrafýnda ilgili gereçler temin ediyoruz. Bu durumlarda bir çok, ayný zamanda konum, bir sözleþmeye dayalý olarak ya da bir Devamı…
"Vaka-by-case Sendromu": Nasýl Yeni Ýþ Süreçleri emin olmak için Ýstisna Yönetimi bir Pis Olgu Nede
Bu çok karmaþýk baþlamýþtý çünkü hiç bir iþ süreci rafa mý? Ya da "olaðanüstü" durum ile uðraþmaktaydý gibi hissettim çünkü? TEC analisti Jorge García göre, "harf-by-case" muzdarip olabilir sendromu-ve iþ geri tutuyor. Iþ süreçleri çok önemlidir ve nasýl doðru þekilde oluþturmak için nedenini bulmak için bu makaleyi okuyun.

mu teri ili kileri yonetimi anlam  , iþ süreçleri yönetimi gösterim , bpm yazýlýmý karþýlaþtýrma , iþ süreci modelleme yazýlýmý , iþ süreçleri yönetimi bpm yazýlým , ; bpm iþ yönetimi süreci yazýlým , BPMN araçlarý , iþ süreci haritalama eðitimi , görev yönetim yazýlýmý , açýk kaynak bpm yazýlým , iþ süreci modelleme örnekleri , iþ sürecinin yeniden yapýlanmasý araçlarý , iþ süreci dýþ kaynak þirketleri , bpm araçlarý karþýlaþtýrma , iþ süreçleri yönetimi açýk kaynak , Devamı…
MRO ve Yedek Parça Yönetimi Hususlar
Aþýrý taþýma maliyetleri ve eskime kayýplarý tasarruf için bir keþfedilmemiþ fýrsat ve daha iyi bir alt çizgi olarak kabul ediliyor çünkü daha iyi hizmet parça yönetimi için ihtiyaç nihayet, birçok havacýlýk ve savunma (A & D) ve karmaþýk üretim þirketleri gibi üst düzey yönetimi önem kazanýyor performans

mu teri ili kileri yonetimi anlam  teslim ve eylem için müþteri taleplerini karþýlamak için. daha iyi hizmet parça yönetimi için ihtiyaç nihayet, birçok havacýlýk ve savunma (A & D) þirketlerde üst düzey yönetimi önem kazanýyor, ve benzeri karmaþýk üretim veya varlýk yoðun sektörlerde olduðu maliyetleri ve eskime kayýplarý taþýyan aþýrý stok tasarruf için bir keþfedilmemiþ fýrsat ve daha iyi bir alt satýrýnda performans olarak kabul edilmektedir çünkü. durum daha da karmaþýk rotable parçalarý Devamı…
Açgözlü Satýcý onun Kurumsal Varlýk Yönetimi Potansiyel Geniþletiyor
IFS müþterilerine sunmak için çok þey var. Onun IFS Uygulamalarý paketi þimdi hýzlý veri alýmý için bir varlýk yaþam döngüsü yönetimi modülü sahiptir. IFS de uluslararasý standartlara güçlü bir baðlýlýk vardýr ve iSC, deniz ve deniz operasyonlarý uzmanlýk kendi satýn ile.

mu teri ili kileri yonetimi anlam  kurumsal kaynak planlamasý saðlar müþteri iliþkileri yönetimi de dahil olmak üzere (ERP) iþlevi, (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM), kurumsal performans yönetimi (CPM), EAM ve bakým, onarým ve revizyon (MRO) özellikleri. Önemli iþ süreçlerini içine bu tercüme, mühendislik, üretim, hizmet yönetimi, varlýk yönetimi ve benzeri için bu çözümler, sorunsuz þirketlerin yalýn kurumsal kavramlar, maliyetleri kontrol, projeleri yönetmek, Devamı…
Rational Web Sitesi Geliþtirme Ýçerik Yönetimi vurgular
Web sitelerine bakýn herkes için sitede orada bir þirketin marka ve imaj koyarak, çok halka açýktýr. Þirketler web sitesi ziyaretçileri bakýn ne saðlam bir kavrama sahip emin olmak gerekir. Rational Yazýlým ve Vignette Corp sadece bunu bir ürün sunmak için iþbirliði yaptý.

mu teri ili kileri yonetimi anlam  tam bir set ile müþterilerine         yüksek kalitede e-iþ siteleri. Pazar         Darbe Rasyonel         koordineli kontrolü için e-iþ dünyasýnda gerçek bir ihtiyaç yanýt veriyor         kodu ve büyük karmaþýk web sitelerinin içeriðini hem de. E-iþ         bugün her ikisi için de deðiþim kontrol yönetimi ile ayný düzeyde gerektirir         web sitesi kodunu ve BT yöneticileri test istihdam ve var bu içerik Devamı…
Ana Kurumsal Bayiler Ýçerik Yönetimi tutun baþlayýn Bölüm Üç: Zorluklar
Iþbirlikçi süreçleri yürütmek, iþletmeler sadece toplam çözümün bir parçasý sunuyoruz gömülü zeka ve iþ zekasý (BI) veya yapýlandýrýlmýþ veri odaklý analitik uygulamalarý gerekir. Diðer bir deyiþle, iþletmeler de birçok karar vericiler þu anda dýþýnda bulunduðu geniþ yapýlandýrýlmamýþ bilgi örnekleridir e-posta ya da sesli mesaj, ile iþbirliði göz önüne alýndýðýnda iþ bilgileri bir çoðunluðu içerebilir yapýlandýrýlmamýþ veri ve içerik içerik yönetimi, gerek iþ süreçleri ve ERP ve BI sistemlerinin ulaþamayacaðý.

mu teri ili kileri yonetimi anlam  içerik yönetimi gibi ilgili terimlerin) hakkýnda (ECM),    ürün içerik yönetimi (PCM), katalog yönetimi, ürün bilgileri   yönetimi (PIM), kayýt yönetimi (RM), ürün veri yönetimi   (PDM), kurumsal veri depolarý (EDR), doküman yönetimi   (DM), bilgi yönetimi (KM), web içerik yönetimi (WCM),    dijital varlýk yönetimi (DAM), kurumsal bilgi yönetimi    (EIM), dijital haklar yönetimi (DRM), doküman görüntüleme, iþ akýþý   yönetimi (WM) veya iþ süreci yönetimi Devamı…
KronosWorks 2011: Modern Ýþ Gücü Yönetimi için Saat Saatler ötesinde
Kronos, 1970'lerde ilk mikro-iþlemci zaman saati tanýttý þirket, iþgücü yönetimi (WFM) ne kadar zor bilir. Bu makalede, TEC baþ analisti PJ Jakovljevic özellikle örgütleri, büyük, karmaþýk iþgücü ile karþý karþýya olanlar WFM zorluklarý bakar ve Kronos 'yenilikçi çözümler þirketleri kontrol iþçilik maliyetleri nasýl yardýmcý, uyum riskini en aza indirmek ve iþgücü verimliliði artýrmak.

mu teri ili kileri yonetimi anlam  de deðerli oldu. Kronos müþterilerinin (emek) zaman para olduðunu çok iyi biliyor ve þirket iþgücü yönetimi konusunda uzmanlaþmýþ bir þirketin çalýþanlarý buna göre kendilerine verilen iþleri tamamlamak ve ücret ve imkânlara sahip olmasýný saðlar (WFM) yazýlýmý, . Þirket 1979 yýlýnda ilk mikroiþlemci kontrollü zaman saati tanýttý. Bugün, dünya çapýnda 3.200 kiþi, ve özel donaným iþ (zaman saatler) toplam yýllýk gelirinin sadece üçte getiriyor kullanýr. Devamı…
Podcast: Ýþ Performans Yönetimi için bir Proje Yöneticisi Kýlavuzu
Iþ performansý yönetimi (BPM) iþ hemen hemen her alanýna geniþletti gibi, proje yöneticileri onlarýn yumuþak yönetim becerilerini geniþletmek edilmiþtir. Proje yöneticileri hizmet sunumu, optimize iþlemleri ve müþteri memnuniyetini artýrmak düzene BPM ödünç ne öðrenin.

mu teri ili kileri yonetimi anlam  operasyonlarý düzene saðlamak ve müþteri memnuniyetini artýracak. Bu podcast, TEC analistler Neil Stolovitsky ve Lyndsay Bilge BPM proje yönetimi içinde oynadýðý artan rolünü tartýþmak için oturup. tüm 07:20 dakika podcast Dosyayý indirdikten veya daha sonra oynatmak için kaydetmek tarafýndan. Bu bölüm aþaðýdaki sorularý inceler: Iþ performansý yönetimi (BPM) proje yönetimi ile ilgili nasýl? Nasýl proje yöneticileri bir projede yer alan paydaþlarýn gidermek için BPM Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others