Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ms crm indir


Üç CRM Çözümleri "En iyi"
2004 yýlýnda, En Ýyi Yazýlým ana þirket Sage Group plc ile ACCPAC satýn aldý ve þimdi CRM ürün yeni bir sürümünü yayýmladý: SalesLogix 6.2. Onlarýn amacý, büyüyen küçük ve orta ölçekli iþletme pazarý (KOBÝ) mümkün olduðunca çok pazar payý kazanmak için açýkça. Microsoft CRM, Salesforce.com ve orta ölçekli Siebel sunan gibi oyuncular barýndýran bir hedef pazarda rekabet zaman ek pazar payý elde net bir hedeftir. Bu En Ýyi Yazýlým yeni "üçlü" ürün ACT, ACCPAC, ve savaþ alanýnda SalesLogix pozisyon nasýl izlemek ilginç olacak.

ms crm indir  kapsamlý çözümler sunmak için   kurumsal tamamlamak ve mevcut ürünleri ile entegre olan. için   büyük KOBÝ oyuncular, En Ýyi Yazýlým karþý doðrudan rekabet etkisi   tamamen web tabanlý yararlanmak için olabilecek bir ürün sunmak gerekiyor    uygulama servis saðlayýcýlar için yeni trendin (ASP). ACCPAC doldurur   Bu rol ve Park ýn teknolojisi ile mevcut ürün karmasý tamamlar.   Ancak, SalesLogix en yeni ilan modülleri ve bazý özellikleri vardýr   kesinlikle pi Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ms crm indir


SAP CRM Detaylar Planlarý
9 Kasým'da, SAP gelecek ay ürün teslimi için hazýrlýk yýlýnda Müþteri Ýliþkileri Yönetimi planlarýný anlattý. Aralýk ayýnda þirket gelecek yýlýn baþlarýnda tam CRM paketi rollout için temel teþkil etmektedir umut bir telefonla satýþ uygulama ve Ýnternet portalý baþlatmasý bekleniyor.

ms crm indir  SAP CRM Detaylar Planlarý CRM ürünleri , CRM saðlayýcýsý , CRM saðlayýcýlarý , CRM hizmeti , CRM hizmetleri , crm yazýlýmý karþýlaþtýrma , CRM sistemi karþýlaþtýrma , CRM satýcý karþýlaþtýrma , ERP CRM uygulama erp uygulama , ERP uygulama þirketleri , ERP uygulama maliyeti , ERP uygulama hatasý , ERP uygulama hatalarý , ERP uygulama yöntemi , ERP uygulama projesi , ERP uygulama projeleri , erp uygulama stratejisi , ERP uygulama baþarýsý , ERP uygulamalarý , erp Devamı…
IFS CRM Arena ne için Up!
12 Nisan Endüstriyel ve Finansal Sistemler günü, IFS AB Anlaþma ayný zamanda Pivot en olma satýþ tarafý e-iþ çözümleri ile sonuçlanacaktýr IFS ve Pivot arasýnda küresel bir ittifak baþlattý bölünme Exactium Ltd elde etmek Pivot Corporation için kesin bir anlaþma imzaladýðýný açýkladý küresel IFS tarafýndan pazarlanacak IFS kurumsal uygulamalar ile entegre.

ms crm indir   IFS E-Ticaret modülleri , kurumsal uygulama paketi , uçtan uca e-iþ çözümleri , , e-Ýþ iliþkileri yönetimi çözümü paketi , IFS e-Ýþ teknolojisi /> IFS CRM Arena ne için Up! P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments IFS CRM Arena ne için Up! P.J.         Jakovljevic          - Mayýs         16, 2000 Etkinlik         Özet         12 Nisan Endüstriyel ve Finansal Sistemler, IFS AB, bir Ýsveç iþ         uygulamalarý Devamı…
CRM ROI: Ýþ Durum oluþturma
CRM-yazýlým yatýrýmlarýný deðerlendirmek için ararken Þirketler ciddi bir kýstas iþ uygulamak gerekir. Bu, bir maliyet-fayda analizi oluþturmak maddi ve manevi faydalar belirlenmesi ve CRM uygulamasý ile ilgili riskleri içerir.

ms crm indir  yaklaþýk yüzde 52 daha iyimser   kendi CRM giriþimleri yüzde 51 arasýndaki bir yatýrým getirisi oluþturduðu yanýt   Yüzde 500 ve dönüþ söyleyerek katýlýmcýlarýn yüzde 30 daha fazla oldu   501 yüzde. (2) Neden   sonuçlarýnda büyük bir fark? Bazý analist araþtýrmacýlar olmakla suçladýlar   netlik. (3) eksikliði Ama en büyük sorun için olduðunu   araþtýrmaya katýlan þirketlerin sadece yaklaþýk yüzde 20 yatýrým getirisi göstermek edebiliyoruz Devamı…
ERP ile CRM Bulutta Buluşunca
2010 yılında Plex Systems, belirsizlikle geçen birkaç yılın ardından, bulut programcılıkta bir kurumsal yazılım planlama (ERP) çözümü olan Plex Online’nın tedarikçisi olarak geniş kesimlerce tanınan bir firma haline geldi. Bu şirketin geçmişine ve ürünlerine ilişkin daha fazla detay için TEC’in son Sertifikasyon Raporu’na veya Plex üzerine yazdığım 2010 blog dizisine bakabilirsiniz.

ms crm indir  Comments 2010 yılında Plex Systems, belirsizlikle geçen birkaç yılın ardından, bulut programcılıkta bir kurumsal yazılım planlama (ERP) çözümü olan Plex Online’nın tedarikçisi olarak geniş kesimlerce tanınan bir firma haline geldi. Bu şirketin geçmişine ve ürünlerine ilişkin daha fazla detay için TEC’in son Sertifikasyon Raporu’na veya Plex üzerine yazdığım 2010 blog dizisine bakabilirsiniz. Bu özel şirket 2010 mali takvimini yeni sonlandırmaktadır ve Plex’in Devamı…
PowerTrieve, CRM için bir LEAP?
CRM uygulamalarý, portallar ve Ýletiþim Merkezleri müþteri iliþkileri ve çalýþanlarýn etkinliðinin iyileþtirilmesine katkýda olmasýna raðmen, birçok durumda onlar müþteriler veya þirket personeli olup olmadýklarý kullanýcýlara kývrýk kalýr. PowerTrieve gibi ürünler sorunu çözmek (Dil Etkin Uygulama Platformu) LEAP mý?

ms crm indir  Chuck Cosby PowerTrieve yaratýcýsý Kurumsal Uygulama kullanýcýlara farklý bir açýdan kendi etkinliðini artýrmak yardýmcý olmak için dil tanýma motoru noktadadýr. O teknik olmayan kiþiler tarafýndan raporlarý oluþturma karmaþýklýðý içine aday var. Bu kesinlikle en son kullanýcýlar için endiþe verici bir alandýr. Bugün birçok Kurumsal uygulamalar önceden raporlama þablonlarý sunuyoruz, ama gerçekte her zaman kullanýcýnýn ihtiyacýna uygun deðildir. Kullanýcýnýn Devamı…
Interelate: Apps daha dokunun Daha
Interelate, bir müþteri istihbarat ASP, son zamanlarda altyapý servis saðlayýcý LoudCloud ve CRM analitik satýcý E.piphany ortaklýk duyurdu. Bu ortaklýklar sadece uygulamalarý ev sahipliði yaptý, ya da daha kuruluþlar için daha fazla deðer saðlamak için söz veriyorum yeni analitik CRM hizmet teklifleri sunmak için Interelate en analitik uzmanlýðý tamamlayýcý "dokunun üzerinde uygulamalar."

ms crm indir  Interelate: Apps daha dokunun Daha müþteri tutma programlarý , kampanya yönetim yazýlýmý , crm yazýlým , Ücretsiz crm yazýlýmý , veri temizleme , erp sistemi , CRM eðitim , web tabanlý CRM yazýlým , erp yazýlým CSG sistemleri , tahmine dayalý analitik , kampanya yönetimi , telekom CRM , ETL araçlarý , Siebel , bina müþteri sadakati , web analitik , finansal veri madenciliði , B2B pazarlama , CRM analitik , çaðrý merkezi , Siebel CRM , pazarlama roi , CRM bankacýlýk /> Devamı…
Karmaþýk Üreticileri için CRM Yapýlandýrma Yazýlýmý etrafýnda döner
Uzmanlar konfigürasyon yazýlýmý kendi baþýna bir CRM modülü olmayý hak olup olmadýðýný tartýþýyor olsa da, kesinlikle genellikle ön ofis satýþ gücü otomasyonu uygulamalarý (SFA), pazarlama otomasyonu içeren ürünlerin daha geniþ CRM sýnýfý, bir parçasýdýr , ve saha servis / çaðrý merkezi yönetimi.

ms crm indir  müþteri arasýnda iþbirliði, satýþ temsilcileri ve uzmanlar arka ofis kritik gerektiren. Bu sistemler geniþletilmiþ iþletme genelinde bilgi ve iþbirliði için karmaþýk ürün bilgisi gerçek zamanlý aktarýmýný kolaylaþtýrmak gerekir ve özellikle satýþ iþletmeler gibi karmaþýk satýþ iliþkileri, korumak amacý güden kuruluþlar için uygun olmalýdýr fonksiyonlarý kanal ortaklýklar veya daðýtýlmýþ satýþ gücü güveniyor. Bu amaçla, bir gün birkaç gün her yerde Devamı…
Scala ve Microsoft olmak (Not So) Garip CRM Bedfellows Bölüm Ýki: Pazar Etki Devam
CRM arenaya Microsoft'un baskýný onun tartýþmasýz büyük pazarlama kas ve Ar-Ge yatýrýmlarý, güçlü kanal, geleneksel olarak çekici fiyatlandýrma politikalarý ve pazar segmenti içinde aura ve deneyim raðmen, güllük gülistanlýk olmamýþtýr. Microsoft CRM en çevik orta piyasa CRM satýcýlarý için bir tehdit ve bir fýrsat hem de olmaya devam etmektedir. Seminerler ülke çapýnda bir dizi ile CRM taraftarlýðý ile Microsoft'un giriþ CRM uygulamalarý için ihtiyaç piyasa bilinci güçlendirmiþtir.

ms crm indir  niyet mektubu imzaladý   (NASDAQ: MSFT), dünyanýn en büyük yazýlým saðlayýcýsý, Microsoft geniþletmek için   Business Solutions CRM (Microsoft CRM) yazýlým ve ile entegre   onun iScala Ortak ERP sistemi. Anlaþma bekleniyor   Eylül ayýnda son olmasý. Bölüm bir   Bu notun Microsoft un akýn önemli bir parçasý olan, anlaþma ayrýntýlý   CRM arenaya ve piyasa etkisi bir tartýþma baþladý. Gerçekten de, CRM alana Microsoft un baskýný onun tartýþmasýz büyük Devamı…
PeopleSoft Vantive alýmý Tamamladý; Vantive CRM Uygulamalarý PeopleSoft ve Diðer ERP Sistemleri ile
3 Ocak, 2000 PeopleSoft Inc Vantive A.Þ., müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) çözümleri, dünyanýn en büyük ikinci baðýmsýz tedarikçisi ile birleþmesinden tamamlamýþtý duyurdu. Ýþlem yaklaþýk 28 milyon adi hisse senedi ve hisse senedi satýn almak için seçenekler verilmesi ile 31 Aralýk 1999 tamamlandý ve bir havuzu-of-pay olarak hesaba katýlmasý beklenmektedir. Vantive edinimi PeopleSoft PeopleSoft ve diðer büyük arka ofis uygulamalarý ile sýký bir þekilde entegre CRM bir ürün paketi sunan tek kurumsal yazýlým þirketi yapar.

ms crm indir  iyi CRM , PeopleSoft HRMS , jd edwards bir dünya , Microsoft ERP , ERP satýcýlarý , kobi erp , jd Edwards yazýlým , PeopleSoft modülleri , PeopleSoft Uygulama /> PeopleSoft Vantive alýmý Tamamladý; Vantive CRM Uygulamalarý PeopleSoft ve Diðer ERP Sistemleri ile entegre P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   Ocak   3, 2000 PeopleSoft Inc Vantive kendi satýn tamamlamýþtý açýkladý   Þirket, müþteri iliþkileri, dünyanýn en büyük ikinci baðýmsýz geç Devamı…
Xchange CRM Noktasý Çözümler 'Kayýp Of Listesi için ekler Bölüm Ýki: Pazar Etki & Kullanýcý Önerile
Neden bile genellikle daha eski ERP ürünleri ile böyle olmamýþtýr beyaz bir þövalye, bulmak için CRM nokta çözüm saðlayýcýlar için çok zor olmuþtur? Bu ERP geleneksel içe dönük zihin-set tarih olurken, iþlevselliðini kritik kalýr ve CRM ERP çözümleri absorbe ediliyor olabilir mi?

ms crm indir  yýl içinde, tüm önemli kurumsal uygulamalar oyuncular aktif olarak ortaklýk ya da iþletmelerin daha etkin iþbirliði saðlamak çözümler sunmak için baþka yollar bulduk. Sonuç olarak, ERP, CRM, e-ticaret ve SCM arasýndaki sýnýrlarý arada çok iþlevsel onlarý ayýrmak için herhangi bir giriþimde daha da anlamsýz hale gelir bulanýk var. Nihai hedefi müþteri kazanmak ve elde tutmak için ise, bir geleneksel ERP ve SCM fonksiyonlarý hem de bir kez daha dikkat çekici ve sözde daha uy Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others