Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » kurumsal crm platformu temel


Intentia onun Platformu Baðýmsýzlýk Ýçin Kanama Has Been
Son birkaç yýlda, Intentia Uluslararasý AB, iþ uygulamalarý bir Ýsveç saðlayýcý, müþterilerine yeni e-ekonomi döneminde olurdu beklenen taleplerini karþýlamak için arayýþ olmuþtur. Bu altý ardýþýk üç aylýk kayýp gönderme fiyatý ile, ancak, onun çabalarý baþarýlý olmuþtur.

kurumsal crm platformu temel  Web sitesinde yayýnlanan         AB, kurumsal iþ uygulamalarý Ýsveç saðlayýcý, mali rapor         mali 2000 yýlý ikinci çeyrek sonuçlarýný. Sýrasýnda Lisans gelir         Yýlýn ilk yarýsýnda,% 17 artarken için net gelir         dönemde sadece% 4 büyüdü. Ýkinci çeyrek için net gelir,% 8 azaldý         azalmýþ danýþmanlýk gelir bir sonucu. Ikinci çeyreðinde net dönem zararý         yaklaþýk 14.8 milyon dolar (Bakýnýz Devamı…
Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM)
A content management system is a software package designed to manage an organization''s entire collection of documents, records, and other information assets. Content management syst...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » kurumsal crm platformu temel


NeoModal Umut Journey Kurumsal Gemi Baþlattý
NeoModal nakliyatçýlar, ulaþým aracý ve taþýyýcýlar için global lojistik uygulamalarý yenilikçi bir kombinasyonuna iþ tamamlýyor.

kurumsal crm platformu temel  NeoModal Umut Journey Kurumsal Gemi Baþlattý NeoModal Umut Journey Kurumsal Gemi Baþlattý Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments NeoModal Umut Yolculuðu Açýk Kurumsal Gemi Baþlattý          S.         McVey - May 11, 2000 Etkinlik         Özet         NeoModal bir ile B2B iþbirliði manzara yeni bir rakip         küresel ulaþým katýlýmcýlarýn yardým uygulamalarý yeni portföy         aðlarý maliyetleri en aza indirmek ve Devamı…
Kurumsal Uygulamalar Market Sürüþ Faktörler
Kurumsal uygulamalar pazarý daha az saðlayýcýlarý ile sonuçlanan yakýnsama edilir, ancak, rakip sistemlerin ayný sayýda hala var. Pazar sürüþ faktörler nelerdir ve ortaya çýkan eðilimler nelerdir?

kurumsal crm platformu temel  Kurumsal Uygulamalar Market Sürüþ Faktörler Kurumsal Uygulamalar Market Sürüþ Faktörler P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Durum Analizi kurumsal uygulamalar piyasasý uzun olgunlaþtý ve her iki büyük küresel ve küçük bölgesel saðlayýcýlarý, ve büyük, tam ve nispeten yeterli sistemlerinin önemli sayýda içerir oldu. Kullanýcý vadesi de müþterilerine günümüzde dolayýsýyla, know-how ve sistem uygulamasý ve kullaným deneyimi geniþ sahip ve ima, önemli hale Devamı…
IBM Kurumsal Uygulama Entegrasyonu içine taþýr
International Business Machines (NYSE: IBM) iþ uygulamalarý entegre ve e-iþ mimarileri geliþtirmek yardýmcý olacaktýr MQSeries Integrator yeni bir sürümü duyurdu. MQSeries ile mesaj odaklý katman IBM'in liderlik onlarý kýsa sürede pazarda liderlik rolü almak için izin vermelidir.

kurumsal crm platformu temel  IBM Kurumsal Uygulama Entegrasyonu içine taþýr IBM Kurumsal Uygulama Entegrasyonu içine taþýr M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Kurumsal Uygulama Entegrasyonu içine IBM taþýr          M.         Reed - 26 Nisan 2000 Etkinlik         Özet          SOMERS, NY - (ÝÞ TEL) Nisan 2000 - - IBM yeni yazýlým açýkladý         onlar dönüþtürmek, böylece þirketlerin BT altyapýlarýný entegre yardýmcý olur         içine e-iþletmeler. Devamı…
ERP Hoþgeldiniz - Daðýtým Showdown! Suite vs Pronto Xi Epicor Kurumsal vs JDA Tedarik Zinciri Planl
Larry Blitz, Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri '(TEC) Satýcý Showdown serisinin editörü deðilim. Daðýtým Showdown - ERP: en son hoþ geldiniz. Bu bir biz geçmiþte yaptýk Gösterisinde daha geniþ bir odak vardýr fark edeceksiniz. Yine üç satýcý çözümleri kafa kafaya karþýlaþtýrarak, ama sadece iþlevselliði olacak. Bu kez biz de sanayi de farklý orta pazar segmentinde bölümlerini, ve onlarýn yüklü üsleri coðrafi patlak kapaðý ne kadar iyi bu çözümler destek, bakacaðýz. Tabii ki, iþlevsellik yine dört ana daðýtým alanlarý ve 13 alt alanlar ayrýlmýþ bu Showdown önemli bir bileþenidir. Size bugünün Showdown yararlý ve bilgilendirici bulmak ve showdown@technologyevaluation.com adresinden soru ve yorumlarýnýz için davet umuyoruz.

kurumsal crm platformu temel  vs Pronto Xi Epicor Kurumsal vs JDA Tedarik Zinciri Planlama ve Optimizasyon erp pazar , ERP pazar payý , erp fiyatlarý , ERP ürünleri , ERP saðlayýcýlarý , ERP sýralamasýnda , erp deðerlendirmesi , ERP gereksinimleri , erp teklif , erp roi erp sav , ERP seçimi , ERP seçim kriterleri , ERP seçim süreci , erp yazýlýmý /> ERP Hoþgeldiniz - Daðýtým Showdown! Suite vs Pronto Xi Epicor Kurumsal vs JDA Tedarik Zinciri Planlama ve Optimizasyon Larry Blitz - Temmuz 5, 2013 Read Comments Devamı…
Siebel Devler Omuzlar üzerinde Daha uzak Görüyor
Siebel Systems müþteri iliþkileri yönetimi yazýlýmý için yeni önemi söz iki ittifak duyurdu.

kurumsal crm platformu temel  iyi seçimler yaptý         1.500 kurumsal lisans aþmaktadýr. Her iki ortak için çözümler hayata geçirdik         müþterilerin bu nedenle zemin bazý yerde zaten. Kullanýcý         Öneriler         Kullanýcýlar yeni ittifaklar alkýþlamak gerekir. Eðer baþka bir þey, deðiþim         en taraflar arasýnda fikir çevre sorunlarý konusunda acele edecek         SCM ve CRM kombinasyonu. Kullanýcýlara bir büyük yararý olacaktýr Devamı…
Onyx ASP Fýrsatlar A Gem mý düþünüyor
Onyx Yazýlým orta pazarýnda rekabet bir CRM satýcýsýdýr. Oniks uygulama riski, uygulama zaman ve önemli bir rekabet deðiþken olarak daðýtým stratejisi dikkate alýr. Sonuç birkaç görüntülenme sayýsý ile kaliteli iliþkiler dövme vurgulayan açýk bir þekilde tanýmlanmýþ ASP stratejisidir.

kurumsal crm platformu temel  crm sistemi , CRM kurumsal , sigorta CRM , Seibel CRM , crm teknik incelemeler , en iyi CRM yazýlým /> Onyx ASP Fýrsatlar A Gem mý düþünüyor L. Talarico - Temmuz 5, 2013 Read Comments Onyx ASP Fýrsatlar A Gem mý düþünüyor          L.         Talarico          - Ekim         18, 2000 Etkinlik         Özet         Oniks Yazýlým, Siebel ve seviyor karþý yarýþan bir CRM satýcý,         Kana ve orta piyasa yýlýnda önemli, Devamı…
Deltek Onun Seçilen Kaç Domain Master Remains Bölüm 1: Ürün Duyurular 2.003
PSA ve CRM yakýndan ilgili alanlarda (yani sözde "Proje-PLUS" pazarlama dönüþ) içine proje temelli iþletmeler üzerindeki geleneksel odak geniþleterek, Deltek, birçok þirket kontrol talip olduðu topraklarýnda iyi yerleþmiþ kalýr ama nüfuz henüz.

kurumsal crm platformu temel  Olay Özeti iken   Birçok kurumsal uygulamalar saðlayýcýlarý haklý olarak söyleyebiliriz ki 2000 lerin baþýnda   sadece devam eden nedeniyle, iþ yapmak için ilginç yýllardý   zor ekonomik ortam, Deltek Systems, Inc (www.deltek.com) ,   proje bazlý için kurumsal yazýlým ve çözümlerinin lider saðlayýcýsý   iþletmeler ve profesyonel hizmet firmalarý için birkaç daha fazla neden olabilir   unutulmaz bu yýl düþünün. Ýlk olarak, 2003 yýlý baþlarýnda, Deltek Devamı…
MicroStrategy Müþteri Ýliþkileri Ve kendi baþýna yönetir
MicroStrategy yakýn zamanda teklifleri CRM uygulamalarý ekledi. Þirketin yeni CRM paketi, eCRM7, Aralýk ayýnda genel satýþa sunulacak. MicroStrategy, müþteri memnuniyetini artýrmak için kendi bünyesinde CRM kavramlarý istihdam edilir.

kurumsal crm platformu temel  MicroStrategy Müþteri Ýliþkileri Ve kendi baþýna yönetir tedarik zinciri þirketi , tedarik zinciri programý , tedarik zinciri yazýlým çözümleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý , erp çözümleri , proje yönetimi dersleri çevrimiçi , proje Kiralama þablonlarý , proje yönetimi eðitimi çevrimiçi tedarik zinciri yönetim þirketleri , scm yazýlým , tedarik zinciri yönetim sistemleri , online proje yönetimi yazýlýmý , proje yönetim aracý , tedarik zinciri yönetimi Devamı…
Great Plains 'Üretim sunan (Biri Microsoft Dediler) Nasýl Büyük mý?
Great Plains kesikli üretim pazarýna ilk adýmlar konusundaki Yakýnsama 2001'deki yýllýk kullanýcý konferans sýrasýnda bizi bilgilendirdi. Aþaðýdaki bu özel çaba baþarý Great Plains 'oran bizim görünümüdür.

kurumsal crm platformu temel  ile sýký entegrasyonu, FRx kurumsal         raporlama, e-ticaret ve Siebel CRM modülleri ve Logility Kaynaðý ile         Zincir Planlama modülleri (hala gelecekte) bile ürün verecek         hedef pazar segmentine daha çekici. Rekabetçi         Konum         Müþteri tabaný da kritik bir kitle almak, her ne kadar hala bir         büyümek zorundadýr. Þirket, yaklaþýk 160 üretim tesisleri deðinir         neredeyse sadece az sayýda Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others