Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » in crm yaz l m


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » in crm yaz l m


Üç CRM Çözümleri En iyi
2004 yýlýnda, En Ýyi Yazýlým ana þirket Sage Group plc ile ACCPAC satýn aldý ve þimdi CRM ürün yeni bir sürümünü yayýmladý: SalesLogix 6.2. Onlarýn amacý, büyüyen küçük ve orta ölçekli iþletme pazarý (KOBÝ) mümkün olduðunca çok pazar payý kazanmak için açýkça. Microsoft CRM, Salesforce.com ve orta ölçekli Siebel sunan gibi oyuncular barýndýran bir hedef pazarda rekabet zaman ek pazar payý elde net bir hedeftir. Bu En Ýyi Yazýlým yeni

İN CRM YAZ L M: özelleþtirmeleri gibi dikey çözümler inþa gibi, þirketin daha esnek CRM platformu için bu seçeneði düþünüyor. kendi hosting yeteneði ile , En Ýyi Yazýlým ürün ailesine son ACCPAC CRM ilave edilmesi, Salesforce.com gibi yüksek uç KOBÝ oyuncular doðrudan ek pazar payý almaya hazýrlanýyor. SalesLogix KOBÝ ler ve büyük iþletmeler bölümleri için en iyi high-end, özelleþtirilebilir bir çözüm olsa da, piyasadaki ürün ambalajlý ACT üzerinden yapýlandýrýlabilir ACCPAC
05.07.2013 19:35:00

SAP CRM Detaylar Planlarý
9 Kasým'da, SAP gelecek ay ürün teslimi için hazýrlýk yýlýnda Müþteri Ýliþkileri Yönetimi planlarýný anlattý. Aralýk ayýnda þirket gelecek yýlýn baþlarýnda tam CRM paketi rollout için temel teþkil etmektedir umut bir telefonla satýþ uygulama ve Ýnternet portalý baþlatmasý bekleniyor.

İN CRM YAZ L M: 200 milyon dolar isabet inandýðýný söyledi   ve ürünleri ile ilgili. O, bu muhafazakar bir tahmin olduðunu sözlerine ekledi. Piyasa   Birçok iþ iþletme varken çünkü , dedi, büyümeye devam edecek   iyi iþlemleri elinde, sadece þimdi hizmet için teknolojiyi kullanmak öðreniyorlar   ve müþterilere satmak. Pazar   Darbe SAP   adresleme ve CRM ürün sunma konusunda zamandýr gafil vardýr, ve   zor bir iç ikilem karþý karþýya kaldý. Bu tam olarak dahili entegre
05.07.2013 16:23:00

CRM Sunucu Saðlamlýk Önemi
Bugünün yazýlým çýlgýnlýk ve yatýrým maksimum getiriyi saðlayan uygulamalar için artan talep ile, birçok þirket güvenilirliði, kesinti, ve ölçeklenebilirlik gibi konularda odaklanmak için baþarýsýz oldu. 1991 yýlýndan bu yana, Touchtone Corporation, geliþmekte olan ve bir istemci / sunucu müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) uygulamasý korumak için çabalarýný adadý ve yerli OS/400 CRM çözümü ile 750'den fazla IBM AS/400 ve iSeries müþterilerine donatmýþtýr.

İN CRM YAZ L M: uygulamaya konmuþtur, hiçbir kaçýnýlmaz inkar var   bir þirketin büyüyen içine olgunlaþýr özellikle þirkete önemi   ihtiyacý var. Ölçeklenebilirlik kurumsal iþ ile özdeþleþmiþtir bir kelimedir   büyümesi. Amacýyla CRM yazýlýmý için yatýrým maksimum toplar için   (ROI), firmalar þirketin geleceði için ölçeklenebilir bir platform seçmelisiniz   ihtiyacý ve iþ geniþledikçe bileþenleri sorunsuz katabiliyor. Ölçeklenebilirlik   esneklik, güvenilirlik,
05.07.2013 19:35:00

Uygulama boyunca CRM Test
Stratejik ortaklýklar açýsýndan, iktisap müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) yazýlýmý ekipman ve sitenin þekilde çalýþmasý ne kadar iyi bakarsak, ve personel, müþteriler ve üçüncü parti uygulamalar ile sorumludur. Kullanýcý kabul, operasyonel kabul ve sözleþme kabul: Kabul testleri üç temel tatlar içerir. Bir CRM sistemi uygularken ilgili tek adým olmasa da, test bilgi bulma temel bir yoludur ve bir sistemin döner ve tuzaklar yargýç yardýmcý olacaktýr.

İN CRM YAZ L M: hem de   ve teknik insanlar da sahip sorunlarý ile uðraþmak zorunda kalacaktýr   çalýþan iki sistem bir kez ve iki kez seçenekleri iki kez çok daha fazla anlamýna gelebilir   sorun. O bu ikili saðlamak için nasýl dikkatli bir þekilde dikkate almak gerekebilir   ile ilgili özellikle sistemi, sistematik sorunlarý tanýtmak deðil   arayüzleri ve iletiþim. Eðer   bir büyük patlama yaklaþýmý planlama, size büyük karþý daha savunmasýz hale   küçük sorunlarý
05.07.2013 19:35:00

ERP ve CRM Cloud baðlayýn zaman
Plex Çevrimiçi salesforce.com 'un Satýþ Cloud 2 ile bütünleþtirir. TEC görüþmeler Patrick Fetterman, Plex Sistemleri pazarlama baþkan yardýmcýsý. Erken 2011 Plex Sistemleri yýlýnda salesforce.com 'un Satýþ Cloud 2 ile yazýlým-as-a-servis (SaaS) kurumsal kaynak planlamasý (ERP) ürün entegre duyurdu. Sonuç kurþun yönetim süreci odaklý bir bulut tabanlý kompozit bir uygulamadýr. PJ Jakovljevic, Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri (TEC), görüþmeler Patrick Fetterman, pazarlama Plex baþkan yardýmcýsý baþ analisti.

İN CRM YAZ L M: yapmak istedi hiç. Mesele, inanýyorum ki, bizim sektörel odaklý olduðunu. Plex Online içinde CRM yetenekleri otomotiv ve genel endüstriyel üretim þirketlerinin gereksinimlerini karþýlamak için tasarlanmýþtýr: bir yýl içinde yeni sipariþler bir çok yapmayýz tekrarlayan ve ayrýk üreticileri, ama kimin için her sipariþ önemli bir kýsmý olabilir gelirlerinin. Bu amaçla, Plex online iletiþim yönetimi, fýrsat ve teklif takibi için araçlar, sipariþ takibi, fiyat yapýlandýrma
05.07.2013 23:50:00

Teknoloji Tren için Parçalar Döþeme
Þirketinizin kurumsal stratejisi doðru gelene kadar iþ giriþimleri saðlayan yüksek iþaretleri beklemeyin. Bu not Norm Smallwood, Sonuç Odaklý Liderlik CEO'su röportajda kýsmen dayanýyordu.

İN CRM YAZ L M: Teknoloji Tren için Parçalar Döþeme Teknoloji Tren için Parçalar Döþeme R. Lynch - Temmuz 5, 2013 Read Comments         BT Yönetimi Sayý                  bugünün birleþme, konsolidasyon, yeni ürünler ve yeni giriþimler hacmi         iþ tarihte benzersizdir. Bu, için baskýlar ile birleþtiðinde         daha da çevrim süreleri azaltmak, arama iþ liderleri gönderdiðiniz adres         teknolojisi edilmiþ olur. Ama CIO ofisinden mesaj
05.07.2013 16:34:00

Küçük Ýþletmeler için NetWare - NetWhy?
Novell hatýrlýyor musun? Onlar NetWare olarak adlandýrýlan að yazýlýmý, þimdi küçük iþletmelere yönelik yapan küçük Utah þirket konum. Tanýdýk geliyor?

İN CRM YAZ L M: Küçük Ýþletmeler için NetWare - NetWhy? web tasarýmcýlarý , netware , küçük iþletme sunucu , bilgisayar tamiri , web tasarýmcýlarý , sunucu antivirüs , sunucu desteði , danýþmanlýk bilgisayar , bilgisayar danýþman , smalti Son giriþ , web tasarým þirketleri , bilgisayar danýþmanlarý , bilgisayar onarým hizmetleri , bilgisayar onarým /> Küçük Ýþletmeler için NetWare - NetWhy? C. McNulty - Temmuz 5, 2013 Read Comments Küçük Ýþletmeler için NetWare - NetWhy C
05.07.2013 16:45:00

Acer Internet Appliance çoðunluða Git için
Bilgisayar üreticisi Acer bir þirket kaynaðýna göre, Las Vegas, önümüzdeki ay Tüketici Elektroniði Fuarý'nda Ýnternet aletleri bir çizgi baþlatmayý planlýyor.

İN CRM YAZ L M: Acer Internet Appliance çoðunluða Git için Acer monitör , Compaq internet cihazý , internet cihazý , Acer elektronik , Acer klavye , Acer dizüstü bilgisayar , Acer dizüstü internet , OrbiCam , Acer dizüstü pil , seyahat arkadaþý , Acer lcd monitör , Acer ferrari , Acer TravelMate dizüstü , Acer TravelMate dizüstü TravelMate dizüstü , Acer dizüstü bilgisayar satýn , Acer laptop bataryalarý , Acer masaüstü , veriton , Acer masaüstü bilgisayarlar , , kurtarma cd , Acer dizüstü
28.06.2013 21:06:00

XML Dell için Nokta Hits
Dell Bilgisayar kurumsal alým sistemi için XML baðlantý saðlamak için webMethods seçer

İN CRM YAZ L M: XML Dell için Nokta Hits XML Dell için Nokta Hits D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet Dell Computer   Corporation (Nasdaq: DELL) saðlamak için özel olarak düzenlenen webMethods seçti   , e-Ticaret teknolojisinde kayýp halka. Þu anda, bir kurumsal alýcý kullanarak   Dell in web sitesi kurumsal içine iþlemin tüm ayrýntýlarý yeniden girmeniz gerekir   finansal sistemlerin. WebMethods B2B XML tabanlý katman kabulü ile,   Dell elektronik düzeni ve izleme
05.07.2013 16:18:00

Microsoft Bait gibi CRM ile KOBÝ ler de. NET Atar
Microsoft, gerçek kurumsal düzeyde CRM uygulamalarý alaný uzak durarak kendi iddialarý ile bugün dürüst olsa da, hiç kimse iþtahýný çok uzun süre kontrol altýnda kalacaktýr emin olabilirsiniz.

İN CRM YAZ L M: de. NET Atar Great Plains ürün portföyü , orta piyasa CRM satýcýlarý /> Microsoft Bait gibi CRM ile KOBÝ ler de. NET Atar P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti bu Microsoft Müþteri Ýliþkileri Yönetimi teslim edeceðini açýkladý (MS CRM) , ilk olarak Microsoft iþ: 26 Þubat Microsoft (MSFT NASDAQ) On muhtemelen Ekim ayýna kadar daha sonra bu yýl. NET platformu üzerine inþa çözüm. Hareket küçük iþletmeler için iþ uygulama pazarýnda Microsoft un en son
05.07.2013 18:50:00

NetWare için net Woes
Novell satýþlarý geriledi olarak, 2000 yýlýnýn ikinci çeyreði için alt-beklenenden gelirlerinin finansal analistler uyardý. Bu NetWare için iyiye iþaret deðil.

İN CRM YAZ L M: NetWare için net Woes NetWare için net Woes C. McNulty - Temmuz 5, 2013 Read Comments NetWare Net Woes          C         McNulty          - Mayýs         22, 2000 Etkinlik         Özet         PROVO, Utah 2 Mayýs 2000 Pazar - Novell, Inc (NASDAQ: NOVL) açýkladý o         anlamlý derecede düþük öngörülenden daha gelir ve kazanç rapor verecek         30 Nisan 2000 tarihinde sona eren ikinci mali çeyrek için. Þirket bekliyor
05.07.2013 16:34:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others