Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » hizmet yönetimi crm


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » hizmet yönetimi crm


AT & T PocketNet Hizmet Novell GroupWise ile Kablosuz Goes
Novell GroupWise ürün kablosuz PocketNet hizmet için AT & T ile takým olan ikinci ortak bir mesajlaþma sistemidir. Lotus Notes þu anda 50.000.000 üzerinde müþteri koltuk vardýr, ve Novell GroupWise AT & T PocketNet hizmet 70.000.000 kullanýcýlarýn potansiyel bir hedef pazar veren, 20.000.000 üzerinde müþteri sandalyeye sahip.

HİZMET YONETİMİ CRM: AT & T PocketNet Hizmet Novell GroupWise ile Kablosuz Goes AT & T PocketNet Hizmet Novell GroupWise ile Kablosuz Goes P. Hayes - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik         Özet         SALT LAKE CITY (BrainShare 2000) Mart 27 / PRNewswire / - Novell, Inc         (Nasdaq: NOVL - Haberler), Net hizmetleri yazýlým önde gelen tedarikçisi, açýkladý         Novell GroupWise için kablosuz eriþim kamu beta durumu         Ticari müþteriler için AT & T
05.07.2013 16:34:00

CRM ROI: Ýþ Durum oluþturma
CRM-yazýlým yatýrýmlarýný deðerlendirmek için ararken Þirketler ciddi bir kýstas iþ uygulamak gerekir. Bu, bir maliyet-fayda analizi oluþturmak maddi ve manevi faydalar belirlenmesi ve CRM uygulamasý ile ilgili riskleri içerir.

HİZMET YONETİMİ CRM: iliþkileri yönetimi , müþteri hizmetleri iliþkileri yönetimi , CRM , yatýrým getirisini hesaplamak hesaplama getirisi roi hesaplama /> CRM ROI: Ýþ Durum oluþturma Tom Pisello - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Baþlarken   müþteri iliþkileri yönetimi yatýrým getirisi (ROI) getirisini bir okuma   (CRM) analistler imkansýz yakýn bugün. Çeþitli 2.003 raporlarý iddia   CRM uygulamalarýndan ROI 10 proje üzerinden 8 için baþarýsýz olan, kasvetli   ROI sözler ve yüzde
05.07.2013 19:35:00

Cognos Duyurdu CRM Çözümü
Cognos, en büyük iþ zekasý ve on-line analitik iþleme satýcýlarý biri, kaldýraç netleþtirin ve Siebel gibi ürünler tarafýndan saðlanan verilere gerekli kapsamlý interaktif raporlama, analiz ve puanlama iþlevselliði saðlamak için saldýrgan bir müþteri iliþkileri yönetimi giriþimi duyurdu. Cognos etkili bir CRM sistemi olarak deðerlendirdiði bugünkü týklayýn ve harç ekonomide uygulama 'sahip olunmasý gereken'. Ayrýca, önde gelen bir ortak olarak Siebel Ýttifak katýldý.

HİZMET YONETİMİ CRM: için temel bir tam hizmet vermektedir         yaklaþým. Siebel Systems müþteriye dönük bir lider konuma sahiptir         e-Ýþ piyasasý ve Cognos bir ortaðý olmak için heyecanlý, Patrick dedi         O Leary, stratejik ittifaklar Cognos baþkan yardýmcýsý. CRM doðal bir         Bizim kurumsal iþ zekasý çözümleri için tamamlýyor. Cognos         ve Siebel köprü, müþterilerin saðlamak için iþ süreçleri arasýndaki uçurum,
05.07.2013 16:55:00

SAP CRM Detaylar Planlarý
9 Kasým'da, SAP gelecek ay ürün teslimi için hazýrlýk yýlýnda Müþteri Ýliþkileri Yönetimi planlarýný anlattý. Aralýk ayýnda þirket gelecek yýlýn baþlarýnda tam CRM paketi rollout için temel teþkil etmektedir umut bir telefonla satýþ uygulama ve Ýnternet portalý baþlatmasý bekleniyor.

HİZMET YONETİMİ CRM: iþlemleri elinde, sadece þimdi hizmet için teknolojiyi kullanmak öðreniyorlar   ve müþterilere satmak. Pazar   Darbe SAP   adresleme ve CRM ürün sunma konusunda zamandýr gafil vardýr, ve   zor bir iç ikilem karþý karþýya kaldý. Bu tam olarak dahili entegre olabilir   Ar / 3 ERP sistemi ile CRM modülleri geliþtirilmiþ ve kaybetme olasýlýðý riski   müþterilerine hýzlý-to-market ERP rakip ya da CRM niþ oyuncular için, ya da olabilir   çoðunluða atlama ve
05.07.2013 16:23:00

Karmaþýk Üreticileri için CRM Yapýlandýrma Yazýlýmý etrafýnda döner
Uzmanlar konfigürasyon yazýlýmý kendi baþýna bir CRM modülü olmayý hak olup olmadýðýný tartýþýyor olsa da, kesinlikle genellikle ön ofis satýþ gücü otomasyonu uygulamalarý (SFA), pazarlama otomasyonu içeren ürünlerin daha geniþ CRM sýnýfý, bir parçasýdýr , ve saha servis / çaðrý merkezi yönetimi.

HİZMET YONETİMİ CRM: her zaman,     ürün / hizmet bilgisi deðiþen derecelerde temsilcileri. Bu azalma     ürün hatalarý nedeniyle bir þirket için büyük bir tasarruf içine hatalarý çevirir     döner, servis aramalarý, garanti, yeniden iþleme ve hurda yaný þeklinde     olarak müþteri kaybetti. Geliþtirilmiþ     piyasa istihbarat - pazarlama ile yapýlandýrýcý entegre ederek     analiz veri madenciliði araçlarý, bir organizasyon daha iyi sürücüler anlayabiliyorum
05.07.2013 18:51:00

Microsoft Dynamics CRM hakkında az bilinen (sosyal) gerçekler
TEC' nın 2010 blog serisi Microsoft Dynamics CRM, ben Microsoft ürün işlerine devam eden iyimser durumunu ele ve tüm Microsoft Corporation geç içinde en iyi performans gösteren ürünlerden biri olarak nitelendirdi. Özetle, 2009 yılında Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ürünü, daha sonra dördüncü büyük çıkışından özellikle büyüdü ve 1 milyon lisanslı kullanıcı sayısını aşmış. 2011 Yılında ürün 80'den fazla ülke ve 40 dilde

HİZMET YONETİMİ CRM: Hizmeti hedef yönetimi: Anında hizmet hedefleri, ilk arama çözümü, ortalama arama süresi ve daha kapsamlı hedef yönetimi yetenekleri ile izleme. • Merkezi belge yönetimi: servis taleplerini, servis sözleşmeleri, sıkça sorulan sorular ve katıştırılmış Microsoft SharePoint belge yönetimi özellikleri ile yönetme. • Knowledge Management: Up-leveling your customer service skills by creating, retrieving, and sharing knowledge through a shared knowledge repository. • Service Team
05.06.2013 13:36:00

Xchange CRM Noktasý Çözümler Kayýp Of Listesi için eklerBölüm Ýki: Pazar Etki & Kullanýcý Öneriler
Neden bile genellikle daha eski ERP ürünleri ile böyle olmamýþtýr beyaz bir þövalye, bulmak için CRM nokta çözüm saðlayýcýlar için çok zor olmuþtur? Bu ERP geleneksel içe dönük zihin-set tarih olurken, iþlevselliðini kritik kalýr ve CRM ERP çözümleri absorbe ediliyor olabilir mi?

HİZMET YONETİMİ CRM: arasýnda yayýlmýþtýr. Bu yýllýk hizmet ve bakým ücretleri böylece en ERP satýcýlarýnýn için gelir önemli bir bölümünü temsil eder ve ürünün aktif artýk pazarlanan edilmemiþ olsa bile, bu gelir akýþý birine çekici, deðilse orijinal geliþtirici olacak. Bu büyük kurulum da daha kaliteli denenmiþ ve gerçek ürünler böylece sonuçlanan, daha büyük bir toplu satýcýlarý deneyimi saðlar. kullanýlmayan ERP pazar segmentleri de dolaylý hatalarýndan öðrenerek
05.07.2013 18:51:00

Bir Big Fish en Splash Neden Küçük balýk CRM Pond Out Of yýkayýn mi?
Bir pazar hazýr CRM ürün sunmak için Microsoft'un gayret CRM pazar çekiciliðini konuþmak olsa da, Applix 'çýkýþ, diðer taraftan, bir açýk ayýrt deðer teklifi olmadan niþ CRM satýcýlarý orada aramak için çok fazla olduðunu gösteriyor olabilir uzun vadede.

HİZMET YONETİMİ CRM: Profesyonel Suite Edition için hizmet ve satýþ sunucular için 1990 $ arasýnda deðiþmektedir. Ürün bir þirket içi çözüm olarak veya belirli satýcýlar aracýlýðýyla barýndýrýlan bir çözüm olarak kullanýlabilir. Microsoft CRM Kuzey Amerika versiyonu þu anda ABD ve Kanada dýþýnda satýn alýnabilir deðil, Avrupa ve Orta Doðu, Asya-Pasifik ve Latin Amerika pazarlarý için Microsoft CRM sürümlerini bildirildi geliþtirilmektedir ve serbest býrakýlmasý için planlanýyor
05.07.2013 18:51:00

CRM Uygulamasý Kullanýcýlar Projesi Baþarý için anahtar var
Bir müþteri iliþkileri yönetimi uygulama baþarýlý olmasý için, danýþmanlýk firmalarý, satýcýlar ve kullanýcýlar kullanýcý eðitimi ve deðiþim yönetimi dikkat etmeleri gerekmektedir.

HİZMET YONETİMİ CRM: yanlýþ kullanýlýrsa. Ben müþteri hizmetleri temsilcileri göz ardý (KSS) veya satýþ temsilcileri uygulama içinde uygun bölümünde doðru bilgi formu doldurarak, uyumsuz veri ihmal iþlemek, ve birçok durumda gördük CRM sistemin iþleme karmaþýklýðý nedeniyle önemli konular. Sonuç olarak, þirketler / çöp çöp dýþarý. Olsun CRM hakkýnda ne unutmayýn   Bir müþteri ile tüm kayýtlar sistem veya veri toplamak için temsilci izin;        verileri iþ zekasý
05.07.2013 23:49:00

ERP ve CRM Piyasalar yaþam döngüsü Anlýk Karþýlaþtýrýlmasý
Bugünün kurumsal uygulamalar bir iþletmenin duvarlarý içinde yer alan süreçler daha ele almak tabii olarak gereklidir. Hemen hemen tüm geleneksel ERP satýcýlarýnýn (hem küçük ve büyük) bir uyandýrma arayýp uzun yeni iþbirlikçi ekonominin sürekli deðiþen trendleri ve ihtiyaçlarý ile uyum içinde kendi ürün sunan geniþletmek için çalýþýyorlar yaþamaya kaldý. Yerine tek bir çözüm ya da her farklý CRM alan için nokta çözümleri bir paket daha tam, kapsamlý bir CRM paketi saðlamak için ihtiyaç saðlam kalýr ve daha fazla pazar konsolidasyon çaðýracak.

HİZMET YONETİMİ CRM: satýn alýnan mal veya hizmet için harcanan olmasý büyük ölçüde yatýyor. Diðer bir deyiþle, ne pahasýna olursa olsun bu uygulamalarýn kullanýmý ile alt satýrýnda kurtulur haklý çýkarmak için satýn alma kararlarýný yazýlým çok daha kolay hale, artan kar marjlarý doðrudan çevirmek olacaktýr. Bu deðil, ancak, CRM uygulamalarý için durum, yüzde 10 demek suretiyle kar marjýný artýrmak isteyen bir þirket için, satýþ gelirleri yüzde 10 maliyet azalmasý ayný etkiye
05.07.2013 19:35:00

Ortak Ticaret : ERP, CRM, e-Proc, ve SCM Unite! A Serisi Çalýþmasý: Baan ve Ana Þirket, Invensys
Baan, þimdi tam portallar ve web teknolojileri, CRM, ERP genelinde ve SCM boþluk ile internet odaklý Ibaan olduðunu.

HİZMET YONETİMİ CRM: izlemek ve akýllý rota hizmet talepleri için           ve Ibaan E-Hizmet Uzaktan, yukarýda da belirtildiði gibi.           Buna ek olarak: Ibaan           Portal - çalýþanlar için kurumsal bilgi için Kurumsal portal            Ibaan           Ýþ Zekasý - Crystal Kurumsal Raporlama dahil           Kararlar ve Business Objects Taktik Raporlama. olmamak         dýþ dünya destek parçalarýdýr karýþýmý dýþýnda
05.07.2013 18:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others