Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » crm ve


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » crm ve


ERP Plus ve Ötesi
ERP Ayrýca metal imalatçýlar kendi alýntý düzene gereken araçlarý, sipariþ giriþi, stok kontrolü, üretim, emek toplama, nakliye ve faturalama iþlemleri saðlar.

CRM VE: olarak, bu atölye için CRM ve ERP tüm yol çok doðal entegrasyon noktalarýný aþaðý üretti. Sonuç olarak, Verticent kurumsal iþ sistemi Web tabanlý kurþun yakalama ve yönetimi CRM iþlevselliði, iletiþim yönetimi, fýrsat yönetimi, zaman yönetimi, pazarlama otomasyonu, müþteri desteði, ve daha fazlasýný içeren satýþ ve pazarlama ekipleri, için de belirli iþlevler sunar. Verticent ürünleri de uzun e-iþ ürünlerinin daðýtým için çok önemli olan bir bileþenlere
05.07.2013 23:49:00

Ýþ Zekasý: Onun Ins ve Çýkýþlarý
Günümüzün rekabetçi iþ ortamýnda, bir organizasyon için iþ bilgilerinin kalitesini ve zamanýnda sadece kar ve zarar arasýnda bir seçim, bu hayatta kalma ya da iflas bir sorudur. Hiçbir iþ organizasyonu iþ zekasý kaçýnýlmaz faydalarý inkar edemez.

CRM VE: oluþur. Halen bu tür CRM analitik, tedarik zinciri analizi, satýþ analizi, müþteri analitik, ürün ve hizmet analitik, finans analitik, gayrimenkul analitik ve Ýç Güvenlik Analytics gibi piyasada birçok analitik vardýr, vb Sað BI Yazýlým seçilmesi Bir tek beden olmadýðý için BI iþ hakkýnda bu kadar istihbarat için birçok kuruluþun dikkatini çekmiþtir, ama gücünü en üst düzeye çýkarmak için, size raftan bir BI ürünü satýn alamazsýnýz -uyan-tüm sistem. Her iþ
05.07.2013 23:50:00

Moda ve Giyim Perakendeciler muamma
Perakende kumaþ ve el, asmak, ve dayanýklýlýk odaklý, çok dokunsal sanayi kaldýðý Döþeme-yaný sýra, tasarýmlarý hala kaðýt üzerinde kabataslak ve boyutu modelleri ya da mankenler tutturulmuþ edilmektedir.

CRM VE: Moda ve Giyim Perakendeciler muamma küresel perakende , tedarik stratejileri , kaynak yapýsý , SCM , tedarik zinciri yönetimi , fiyat baskýsý , tedarik zinciri çeviklik , PLM , ürün yaþam döngüsü yönetimi , küresel dýþ kaynak /> Moda ve Giyim Perakendeciler muamma P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Moda ve Hazýr Giyim Perakendeciler muamma içine yakýnlaþtýrma class= articleParagraph > birden fazla perakende segmentleri için þimdiye kadar tutun bu serinin
05.07.2013 23:49:00

Yiyecek ve Ýçecek Delights
Yiyecek ve içecek üreticileri ve daðýtýcýlarý kendi plaka üzerinde pek çok sorun var, ve hatta sanayi devleri arkanýza yaslanýn göze alamaz. Bu zemin göz önüne alýndýðýnda, nasýl orta üreticilerine küçük nispeten daha az kaynak ile ayný dýþ baskýlarla baþa çýkabilir?

CRM VE: Yiyecek ve Ýçecek Delights Yiyecek ve Ýçecek Delights Olin Thompson and P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Ýlgili Kitap Arkaplan Hepimiz yemek ve içecek-yiyecek ve içecek sadece zorunda bizi ayakta, ama ayný zamanda bize zevk ve onlarýn seçimi, hazýrlanmasý ve tüketimi çok zaman ayýrmak. Yediðimiz gýda ABD de, 700 milyar dolarlýk (USD) sanayi, ya da toplam sanayi üretiminin altýda biri, bir sanayi geliyor. Ev tüketim Avrupa Birliði nde (AB), yiyecek ve içecek
05.07.2013 23:49:00

Temel ERP - Onun Genesis ve Geleceði
ERP tarihi ve evrimi bilmek mevcut uygulama ve gelecekteki geliþmeleri anlamak için gereklidir. ERP evriminde her adým bir önceki içinde geliþtirilen temel ve ilkeler üzerine kurulmuþtur.

CRM VE: 1999) Vantive edinimi ve CRM ile ortaklýk ve birlikte         E-Ticaret liderleri (Tanýma ile JD Siebel ve Ariba ile Edwards, ve SAP         Pazar kampanyalar modülü Sistemler Grubu). Gerçek Zamanlý         Performans Analizi ERP yazýlým         kapsam saðlayarak geleneksel iþlem iþletme fonksiyonlarý ötesine gidecek         doðrudan gerçek zamanlý performans analizi sunmak için kuruluþlar         CFO, CEO ve iþ yöneticilerinin masaüstü
05.07.2013 16:56:00

Çaðdaþ Ýþ Zekasý ve onun Ana Bileþenleri
Ýþ zekasý (BI) bir þirket karar verme için kurumsal veri iþlemek için izin vererek stratejik planlama sürecinde önemli bir rol oynamaktadýr aletler ve sistemler temsil eder. Ama BI temel bileþenleri tam olarak nelerdir?

CRM VE: alt kümeleri, istismar saðlar (CRM), kurumsal kaynak planlamasý (ERP), finans ve insan kaynaklarý (HR), tek bir görünüm yaratmak için organizasyon verileri çeþitli boyutlarý birleþtirmek. Örneðin , her büyüklükteki üretim ve daðýtým iþletmeleri sadece algýlar operasyonlarýn günlük darbe, ama bu da, uyuþmazlýklarýn noktalar birden alanlarýn performanslarý analiz ve düzeltici baþlatýr yazýlým yararlanarak yararlanacak ayarlamalarý. BI araçlarý çok manuel
05.07.2013 23:50:00

Rekabet Talep Küresel-tahmin ve Optimal teslim
Küreselleþme (ya da tehdide karþý) yararlanmak için, bir gýda üreticisi hazýrlanmýþ olmalýdýr. Yeni pazarlara satmak için, üretici daha iyi bir ortak olmasý gerekir, ve geleneksel müþterilerinin farklý ihtiyaçlarý olan müþteriler ile iþbirliði.

CRM VE: Rekabet Talep Küresel-tahmin ve Optimal teslim Rekabet Talep Küresel-tahmin ve Optimal teslim Olin Thompson and P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Küresel Rekabetçi olmak küreselleþme (ya da tehdide karþý) yararlanmak için, bir gýda üreticisi, her þeyden önce, hazýrlanmýþ olmalýdýr. Yeni pazarlara satmak için, üretici daha iyi bir ortak olmasý gerekir, ve geleneksel müþterilerinin farklý ihtiyaçlarý olan müþteriler ile iþbirliði. Özellikle orta ölçekli gýda
05.07.2013 23:49:00

Ýþ Zekasý ve Veri Ambarý Bilgi için One-stop Etkinlik
Veri Ambarý Enstitüsü (TDWI) veri ambarý, iþ zekasý ve performans yönetimi ile ilgili kuruluþlarýn yardýmcý olmak için üç ayda bir Dünya Konferanslar ev sahipliði yapýyor. Bu konferanslar performansýnýn optimize edilmesi ve iþ hedeflerine ulaþmada, örgütsel karar verme iyileþtirmeye yönelik bilgi hazinesi kaynaðý.

CRM VE: arasýnda deðiþmektedir sunulan (CRM) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM .) Bu odak kullanýcýlar sistem geliþtirme yaþam döngüsü boyunca bir veri ambarý projesi uygulamak ve yönetmek için gerekli konu ve konularla ilgili bir geniþ tanýmlamak için izin verdi. Ayrýca, dýþ pazarlarda BI ve diðer sanayi arasýndaki iliþki göstermek için belirlenmiþtir. Örneðin, birçok operasyonel BI çaba SCM ve atölye güne-gün kararlarý yönetmek için ihtiyaç tarafýndan tahrik
05.07.2013 23:49:00

Müþteri Ýade ve RMA lar Yönetimi
Bir þirketin kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemi bileþik olabilir iade malzeme yetki (RMA) ortak ve benzersiz varyasyonlarý vardýr. RMA varyasyonlarý belirlenmesi bir þirket basitleþtirilmiþ gereken ve ne bir ERP sistemi modellenmiþtir gerekenleri belirlemek için saðlar.

CRM VE: erp çözüm , ERP CRM , ERP uygulama , envanter kontrolü , envanter yönetimi , envanter yönetimi sistemi , stok takibi , envanter kontrol yazýlýmý , envanter yönetimi yazýlýmý , envanter yazýlýmý , varlýk yönetim yazýlýmý , küçük iþletme yazýlým , depo yönetimi , yazýlým erp , üretim yazýlým , Ücretsiz INVE /> Müþteri Ýade ve RMA lar Yönetimi Dr. Scott Hamilton - Temmuz 5, 2013 Read Comments malzeme bazý üretim ve daðýtým þirketlerinin önemli bir konudur
05.07.2013 23:50:00

Yönetim tanýmlanmasý ve Yönetim Sorunlarý, Risk Yönetimi ve Uyum
Daha geniþ, daha yapýsal bir yaklaþým yönetiþim, risk yönetimi ve uyumluluk (GRC) etkin bir þekilde yönetmek için gereklidir. Þirketler daha sonra, kendi insanlara rehberlik süreçlerini standardize ve tüm örgütsel düzeyde GRC gömmek için teknoloji birleþtirmek için daha iyi olacaktýr.

CRM VE: Yönetim tanýmlanmasý ve Yönetim Sorunlarý, Risk Yönetimi ve Uyum Yönetim tanýmlanmasý ve Yönetim Sorunlarý, Risk Yönetimi ve Uyum P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Uyumsuzluk maliyeti daha kendi iþ uygulamalarý uyanýk olmak iþletmeleri motive etmek için yeterli bir neden olsa da , iþletmeler aslýnda karþýlaþtýklarý düzenlemeler yararlanmak olabilir. Þirketler kuruluþ çapýnda kendi iç iþ süreçlerini geliþtirmek için bir yol olarak uyum görmek gerekir. Bunu
05.07.2013 23:50:00

Yiyecek ve Ýçecek Endüstrisi: Yazýlým Gereksinimleri Genel Bakýþ
Gýda ve içecek sanayi birçoðu dýþarýdan düzenlenir, çok özel ihtiyaçlarý vardýr. Bu sanayi için benzersiz zorluklar ve yazýlým gereksinimleri bazý keþfetmek için okumaya devam edin.

CRM VE: ihtiyaçlarýný tahmin istenen eklenti CRM olarak var, EAM, WMS ve EPM. Bunun yerine üçüncü parti paketleri için arayüzleri geliþtirmek zorunda karþý olarak mevcut ERP / SCM satýcý ile çalýþma seçeneði olurdu. Bu isteðe baðlý bileþenlerin eksikliði bir anlaþma kýrýcý olmasa da, onlarýn durumu kesinlikle bir kravat kýrýcý olabilir. Bu çok / alt partiden miras, toplama stratejileri, hýzlý yeniden formüle ve modelleme gibi yiyecek ve içecek sanayi gereksinimleri daha
05.07.2013 23:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others