Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » cin de crm yaz l m kar la t rma


Üç CRM Çözümleri "En iyi"
2004 yýlýnda, En Ýyi Yazýlým ana þirket Sage Group plc ile ACCPAC satýn aldý ve þimdi CRM ürün yeni bir sürümünü yayýmladý: SalesLogix 6.2. Onlarýn amacý, büyüyen küçük ve orta ölçekli iþletme pazarý (KOBÝ) mümkün olduðunca çok pazar payý kazanmak için açýkça. Microsoft CRM, Salesforce.com ve orta ölçekli Siebel sunan gibi oyuncular barýndýran bir hedef pazarda rekabet zaman ek pazar payý elde net bir hedeftir. Bu En Ýyi Yazýlým yeni "üçlü" ürün ACT, ACCPAC, ve savaþ alanýnda SalesLogix pozisyon nasýl izlemek ilginç olacak.

cin de crm yaz l m kar la t rma  ortaklarý kapsamlý müþteri saðlamak için fýrsat   çeþitli ihtiyaçlarýna uyacak þekilde tasarlanmýþtýr iliþkileri yönetimi (CRM) çözümleri   sürekli geniþleyen küçük ve orta ölçekli iþletmelerin (KOBÝ) pazar   ( Will bakýn   Sage Grup Çimento ACCPAC ile onun KOBÝ Liderlik ).   gelirlerinin gerçekleþme ek olarak milyar yarým dolarýn üzerinde (USD),   Yeni yüklenen müþteri bir dizi, Sage en son baþarýlardýr. En iyi,   etkili bu kaynak güçlendirir, Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » cin de crm yaz l m kar la t rma


Baþarýlý Konumlandýrma Üç Cs
Müþteri, Rekabet, ve Kanal - baþarý anlayýþý üç Cs baðlýdýr konumlandýrma sürecinde, size almak bir yöntem yoktur. Bu yazý serisi zeka, meydan varsayýmlar, toplamak ve konumlandýrma test etmek için kullanmak nasýl açýklayacaðýz.

cin de crm yaz l m kar la t rma  Comments Giriþ Orada iþ-to-Business için etkili bir pazarlama pozisyonu oluþturmak için kolay, boya-sayýlarý yolu (B2B ) yazýlým veya hizmetleri. Ama istenilen sonuca konumlandýrma sürecinde almak için bir yöntem yoktur. Süreci boyunca, baþarý bir anlayýþ kazanýyor baðlýdýr üç Cs- C ustomer, C ompetition, ve C hannel. Ama bilgiler Size gereken, ve ne bulmak için en iyi yolu ne? Bu yazý serisi zeka, meydan varsayýmlar, toplamak ve konumlandýrma test etmek için üç Cs nasýl Devamı…
Oracle Güçlü Kar Raporlarý
14 Aralýk, Oracle Corporation 30 Kasým 1999 tarihinde sona eren dönem için rekor ikinci çeyrek sonuçlarýný açýkladý. Toplam gelir $ 2,3 milyar büyürken çeyrek için net gelir, 384.000.000 $, ya da hisse baþýna 0,26 $% 40 arttý. Bu bir yýl önce ayný dönemde 274.000.000 $, ya $ hisse baþýna 0.19 $ ve 2,1 milyar gelir net gelir karþýlaþtýrýr.

cin de crm yaz l m kar la t rma  yapýlan eski-line þirket, satýþ için toplayýp   Oracle ýn amiral gemisi veritabaný ve uygulama yazýlýmý, þirket dedi. Buna ek olarak,   hýzlý büyüyen internet þirketleri onlarý yönetmenize yardýmcý olmak için Oracle yazýlým satýn alýyor   veri büyük miktarda (TEC Haber Analiz makalesine bakýn: IBM   ve Deutsche Telekom 100 Terabyte Veri Ambarý için planlar duyurun   17 Aralýk 1999). Redwood Shores veritabaný yazýlým devi dedi net gelir   30 Kasým Devamı…
CRM ROI: Ýþ Durum oluþturma
CRM-yazýlým yatýrýmlarýný deðerlendirmek için ararken Þirketler ciddi bir kýstas iþ uygulamak gerekir. Bu, bir maliyet-fayda analizi oluþturmak maddi ve manevi faydalar belirlenmesi ve CRM uygulamasý ile ilgili riskleri içerir.

cin de crm yaz l m kar la t rma  10 proje üzerinden 8 için baþarýsýz olan, kasvetli   ROI sözler ve yüzde 50-70 tipik bir proje baþarýsýzlýk oranlarý teslim. (1)   Bu yýlki rapor bazý þirketlerin yaklaþýk yüzde 52 daha iyimser   kendi CRM giriþimleri yüzde 51 arasýndaki bir yatýrým getirisi oluþturduðu yanýt   Yüzde 500 ve dönüþ söyleyerek katýlýmcýlarýn yüzde 30 daha fazla oldu   501 yüzde. (2) Neden   sonuçlarýnda büyük bir fark? Bazý analist araþtýrmacýlar olmakla suçladýlar Devamı…
ERP Kiþisel eÝþ Ýhtiyaçlarýný Karþýlamak miyim? Part Two: ERP Vakfý
Tam e-Ýþ entegrasyonuna yönelik bu itme sonucunda, iþletmeler onlarý iþ bilgi sistemleri zarf itmek için güç sorunlarla karþý karþýya. ERP sürekli kurumsal ihtiyaçlarýný daha fazla hitap etmesi çözüm ayak izi geniþleyen, MRP ve MRP II selefine büyüdü. Eðer e-Ýþ yaklaþým olarak, bu kadar hevesle yapmak ya da tekme ve çýðlýk var sürüklenen olsun, iþinizi çok daha maruz bulacaksýnýz.

cin de crm yaz l m kar la t rma   Bitmiþ bir sarf iyi içine saf hammadde dönüþüm ve son müþteriye o ürünün teslim katma sorumluluk alma sürecin her aþamasýnda kendi kendine yeterli olmanýn, en güçlü zincir sahte edilmiþtir. Tüm süreci adýmlarýn her biri için sorumlu tek bir þirketin sahip olarak, bu þirket mümkün olan en büyük denetim, malzeme için en az çekiþme ve sürecin tüm gerekli bileþenleri senkronize en iyi þansý var. Ancak, bu yaklaþýmda zayýflýklar var. Bu baðlantýlar arasýnda Devamı…
Konumlandýrma bir Mesaj Stratejisi Ýle Baþlayan
Business-to-Business (B2B) yazýlým pazarlama, konumlandýrma önemi hakkýnda çok az tartýþma alýrsýnýz. Henüz birkaç B2B yazýlým þirketleri böylece kendilerini rakiplerinden ayrý ayarlamak için baþarýsýz, iyi yaparým. Orada bu boþluðu birçok nedeni vardýr ve bu sütunda ürün veya hizmet için etkin, zorlayýcý mesaj stratejileri oluþturma iþ süreci anlatarak büyük bir bir doldurmak yardýmcý olacaktýr.

cin de crm yaz l m kar la t rma   Moore belirli bir sorun için en iyi çözüm için bir alýcýnýn kestirme olarak bir pozisyon açýklar. Ne Moore ve diðerleri yapmadým nasýl bir pozisyon kurulmasý hakkýnda gitmek için size söylemek. Bazý uzmanlar konuma resmi bir þekilde, hissesini zihinsel alana takip için hiçbir adým adým yöntem olduðunu söylüyorlar. Ben katýlmýyorum. Yapýlandýrýlmýþ bir konumlandýrma egzersiz size almayacaðýz pazarlama danýþmanlarý ya da reklam ajanslarý çekiniyorlar. Bu þirket Devamı…
Ateþli Yazýlým SAP Veri çýkarýmý Pazar girer
Ateþli Yazýlým Extract / Transform / aracý pazarýnda Yük güçlerini artýrmak, kendi DataStage ürün için SAP çýkarma ve yük yetenekleri ek duyurdu. Kurumsal Kaynak Planlama uzayda SAP yaygýnlýðý nedeniyle, bu ilave edilmesi, sagent ve Computer Associates gibi diðer büyük ETL satýcýlarýnýn bazýlarý üzerinde bir rekabet avantajý saðlayacaktýr.

cin de crm yaz l m kar la t rma  R / 3 çýkarýlmasý için ve de (Ýþletme Bilgi SAP BW için yükleme   Depo) kendi DataStage Sürüm 3.6 kullanarak. Ateþli yeni özellik yönlendiriyordur   olarak Paketlenmiþ Uygulama Connection Kit (PAKET). DataStage Özü ile   SAP R / 3 PACK, kullanýcýlar SAP R / 3 sistemleri doðrudan veri ayýklamak mümkün olacak   doðal ve veri ambarý içine diðer kaynaklardan gelen verileri ile entegre.   SAP BW için DataStage Yük PACK ile kullanýcýlar, veri yüklemek mümkün olacak Devamı…
Oracle Karþý Gýda Üretici Dosyalar 20 milyon dolarlýk dava
California merkezli Tri Valley Üreticileri (TVG) TVG üretim ve kurumsal kaynak planlamasý (ERP) uygulamalarý kullanarak yönetim sistemleri modernize sözleþmesini yerine getirmek için Oracle'ýn baþarýsýzlýk, Oracle karþý 20 milyon dolarlýk dava açtý.

cin de crm yaz l m kar la t rma  modernize sözleþmesini yerine getirmek için   , kurumsal kaynak planlamasý (ERP) uygulamalarý kullanan sistemler. Jeffrey   Shaw TVG baþkaný ve CEO su, þunlarý söyledi: Ben kimseye dava hiç   Hayatýmda, ve biz kesinlikle dava önlemek istedim, ama Oracle ýn reddetmesi   verdiði sözleri tüm sonra isteði ile makul ve taahhütleri sol   bize baþka bir seçenek. 800 $ milyon dolar þirket bilgisayarlý Kasým 1996 yýlýnda Oracle iþe   ve ham ürün teslimat süresi bitmiþ Devamı…
Peregrine çýkar Sessiz Dönem Gürültü yapma
Harbinger ile birleþme duyurulmasýnýn ardýndan sessiz dönem doðarak, Peregrine kendi varlýk yönetimi çözümleri ile ilgili duyurular bir üçlü ile kaybedilen zamaný telafi ediyor.

cin de crm yaz l m kar la t rma  Sistemleri gücünü pekiþtirmek için bazý temel hareket sergiledi         varlýk yönetimi. Birincisi, Motive Ýletiþim ile ortaklýða girmiþtir.         Motive tarafýndan yardým masasý personeli artýrmada ve atlayarak konusunda uzmanlaþmýþ         BT sorunlarý olan bireyler teþhis ve izin araçlarý saðlayarak         kendi masaüstü makineleri tamir. Peregrine         MotiveNet Server sürümü lisans olacaktýr. Bu ürün Devamı…
Lawson Yazýlým Braves halka arz Ve Oran Karþý Kesinlikle Raporlarý
Lawson Yazýlým mülayim bir halka arz yýl sonuna kadar baharatlý bir dereceye kadar vardýr ve ayný zamanda 2001 yýlýnda lisans gelir artýþý ve kar gördük kurumsal uygulamalar satýcýlarýnýn elit katýldý.

cin de crm yaz l m kar la t rma  Oran Karþý Kesinlikle Raporlarý orta-için-yüksek son pazar , hizmet sektöründe pazar , asp pazar , ASP daðýtým , ASP iþ modeli , lawson.insight ERP sistemi /> Lawson Yazýlým Braves halka arz Ve Oran Karþý Kesinlikle Raporlarý P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti On December 20 , Lawson Software, Inc (Nasdaq: LWSN), özel hizmet sektörlerinde için Web tabanlý iþ uygulamalarý saðlayýcýsý, ikinci çeyrek için toplam gelirleri bildirdi mali 95.100.000 $ 30 Devamı…
Bir Envanter Free Flow içine yakýnlaþtýrma
FreeFlow, patentli bir teknoloji ile iþ hizmetleri saðlayýcýsý þirketler, þirketlerin risk ve aþýrý stok azaltabilir benzersiz, online açýk artýrma platformu saðlayarak ürün yaþam döngüsü karlýlýðýný artýrmak yardýmcý olmayý amaçlamaktadýr.

cin de crm yaz l m kar la t rma  Bir Envanter Free Flow içine yakýnlaþtýrma satýþ ve operasyon planlama , S ​​& OP , yazýlým-as-a-hizmet , SaaS /> Bir Envanter Free Flow içine yakýnlaþtýrma P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments bir 24x7 intranet pazar kolaylýk bir þirketin sonu yaþam döngüsünün (EOL) envanter hastalýklarýn cevabý olabilir. Bir online açýk artýrma portalý içine ürünlerini giren þirketler, en yüksek teklif veren kendi aþýrý stok kapalý satabilirsiniz, hem de alýcýlar Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others